Fakulteta za podiplomski študij

Prenos toplote in snovi - teoretične osnove in numerično reševanje

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Predmet Prenos toplote in snovi – teoretične osnove in numerično reševanje, podaja osnove fizikalnih pojavov pri prenosu toplote in snovi ter osnove uporabe numeričnih metod pri analizi teh pojavov. Študent pripravi seminarsko nalogo, ki podrobneje obravnava eno izmed obravnavanih tematik.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  1. Uvod

  2. Uvod v prevajanje toplote

  3. Eno-dimenzionalno ustaljeno prevajanje toplote

  4. Dvo-dimenzionalno, ustaljeno prevajanje toplote

  5. Neustaljeno prevajanje toplote

  6. Uvod v konvekcijo

  7. Zunanji tok

  8. Notranji tok

  9. Večfazni sistemi

  10. Numerično modeliranje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Difuzijskega prenosa toplote in snovi.
 • Konvekcijskega prenosa toplote in snovi.
 • Analize sistemov s prenosom toplote in snovi v znanosti in inženirstvu.
 • Numeričnega modeliranja prenosa toplote in snovi.
 • Temeljna literatura in viri

   - F.P. Incropera, D.P. De Witt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Fifth edition, J.Willey and Sons, New York, 2002

   - A.Bejan, Convection Heat Transfer, Second edition, J.Willey and Sons, New York, 1993

   - H.S. Carslaw, J.C. Yaeger, Conduction of heat in solids, Oxford science publications, Oxford, 1980

   - Izbrane spletne strani

  Načini ocenjevanja

 • seminar 50
 • ustni izpit 50
 • Reference nosilca

  Redni profesor za področje strojništva na Univerzi v Novi Gorici.

  1.D. Bauer, B. Goyeau, and D. Gobin, “Large particule transport in porous media: effect of pore pluggins on the macroscopic transport properties.”, Journal of Porous Media, 11 (2008), pp. 343–360.

  2.M. Bellet, H. Combeau, Y. Fautrelle, D. Gobin, M. Rady, E. Arquis, O. Budenkova, B. Dussoubs, Y. Duterrail, A. Kumar, C. A. Gandin, B. Goyeau, S. Mosbah, and M. Zaloznik, “Call for contributions to a numerical benchmark problem for 2d columnar solidification of binary alloys”, Int. J. of Thermal Sciences, 48 (2009), pp. 2013–2016.

  3.S.C. Hirata, B. Goyeau, D. Gobin, M. Chandesris, and D. Jamet, “Stability of natural convection in superposed fluid and porous layers: Equivalence of the one and two-domain approaches”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 52 (2009), pp. 533–536.

  4.D. Gobin and B. Goyeau, “Thermosolutal natural convection in partially porous domains”, Journal of Heat Transfer – Transactions of the ASME, 134 (2012).

  5.S.C. Hirata, B. Goyeau, and D. Gobin, “Onset of convective instabilities in under-ice melt ponds”, Physical Review E, 85, 066306 (2012).

  Univerzitetna koda predmeta: 3FIi05

  Letnik: 1

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

  Vrsta predmeta: izbirni

  Jeziki: angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, seminarji, računske vaje, individualne ure s predavateljem