Fakulteta za podiplomski študij

Sodobne smeri v fiziki osnovnih delcev

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente soočiti z najaktualnejšimi izbranimi znanstveno-raziskovalnimi temami s področja fizike osnovnih delcev. Podali jih bodo vabljeni vrhunski strokovnjaki, v koordinaciji z nosilcem predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Poleg zgodovinske predstavitve področja bo poudarek na prehod k vse manjšim skalam v naravi: od hadronov do njihovih konstituentov. Fiziko Standardnega modela elektrošibkih interakcij v naravi bomo spoznali skupaj s predstavitvijo ključnih eksperimentov, ki so potrdili njegove napovedi. Izbrana poglavja bodo vsebovala predstavitve strukture hadronov (kvarki in gluoni), simetrij in prostostnih stopenj (kvantnih števil) ki določajo stanja delcev in antidelcev, Fermijevo morje, formalizem Diracove enačbe in uvod v opis interakcij med osnovnih delcev s pomočjo Feynmanovih diagramov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • sposobnost razločevanja osnovnih delcev na podlagi njihovih lastnosti
 • sposobnost uporabe PDG
 • računanje sipalnih amplitud za procese prvega reda v QED in QCD
 • identifikacija lastnosti sil na podlagi lastnosti delčnih nosilcev interakcij
 • znanje o zgodovinskem razvoju področja fizike osnovnih delcev

Temeljna literatura in viri

 • F. Halzen, A. Martin, Quarks and Leptons: an Introductory Course in Modern Particle Physics, Wiley, 1984.
 • Particle Data Group, Particle Data Booklet (an updated version is published every two years)
 • Additional papers available in the web scientific archives.

Načini ocenjevanja

Pisni in ustni izpit

Reference nosilca

Docentka za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

1.MANCUSO, S., GARZELLI, Maria Vittoria. The radial profile of the inner heliospheric magnetic field as deduced from Faraday rotation observations. Astronomy & astrophysics, ISSN 0004-6361, 2013, art.no. A100, may 2013, str. 1-9, doi: 10.1051/0004-6361/201220319. [COBISS.SI-ID 2728187]

2. BEVILACQUA, G., CZAKON, M., GARZELLI, Maria Vittoria, HAMEREN, A. van, KARDOS, Adam, PAPADOPOULOS, C. G., PITTAU, Roberto, WOREK, M. HELAC-NLO. Computer physics communications, ISSN 0010-4655. [Print ed.], 2013, vol. 184, no. 3, str. 986-997, doi: 10.1016/j.cpc.2012.10.033. [COBISS.SI-ID 2716411]

3. GARZELLI, Maria Vittoria, KARDOS, Adam, PAPADOPOULOS, C. G., TRÓCSÁNYI, Zoltán. tt [bar] W [plus minus] and t t [bar] Z hadroproduction at NLO accuracy in QCD with Parton Shower and Hadronization effects. The Journal of high energy physics, ISSN 1126-6708, nov. 2012, vol. 2012, no. 11, art. no. 56, 20 str., doi: 10.1007/JHEP11056. [COBISS.SI-ID 2605051]

4.GARZELLI, Maria Vittoria, KARDOS, A., PAPADOPOULOS, C. G., TRÓCSÁNYI, Z. Z [sup] 0-boson production in association with a t t[bar] pair at next-to-leading order accuracy with parton shower effects. Physical review. D, Particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 1550-7998, 2012, vol. 85, no. 7, str. 074022-1-074022-6, doi: 10.1103/PhysRevD.85.074022. [COBISS.SI-ID 2586619]

5. GARZELLI, Maria Vittoria, MALAMOS, I. R2SM : a package for the analytic computation of the R [sub] 2 Rational terms in the Standard Model of the Electroweak interactions. The European physical journal. C, ISSN 1434-6044, 2011, vol. 71, no. 3, str. 1-12, doi: 10.1140/epjc/s10052-011-1605-6. [COBISS.SI-ID 1987067]

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi11

Letnik: 1

Predavatelj:

 • doc. dr. Maria Vittoria Garzelli

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja,seminarji gostujočih ekspertov, individualno delo