Fakulteta za podiplomski študij

Znanost o površinah

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

  • Uvesti študente v poznavanje površinskih sistemov in eksperimentalnih problemov pri pripravi in karakterizaciji površinskih sistemov
  • Predstaviti nekaj primerov študij ter s tem razložiti pomembne aspekte znanosti o površinah in doseg takšne obravnave

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

1. Uvod v znanost o površinah: motivacija, tipični sistemi za raziskovanje in UHV okolje

2. Osnovne informacije o površinskih sistemih, eksperimenatlna priprava površin, LEED tehnike

3. Nanotehnološke tehnike za pripravo z nadgrajevanjem, rast nanostruktur iz parne faze

4. Morfologija nanostruktur, mikroskopske tehnike (SEM, TEM, STM, AFM)

5. Spektroskopske tehnike (UPS, XPS, AES, ...)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Osnovna znanja o fizikalnih lastnostih površin ter o ciljih in tipičnih problemih fizike površin.

  • Osnovna znanja o sintezi površin in naositemov.
  • Osnovna znanja o spektroskopskih, mikroskopskih in difrakcijskih tehnikah v znanosti o površinah.

Priprava eksperimenta za karakterizacijo površin s tehnikami, ki se uporabljajo v znanosti o površinah, osredotočeno na specifično področje študentovih raziskav.

Temeljna literatura in viri

1. A. Zangwill, Physics at Surfaces, Cambridge University Press (1988)

2. H. Luth, Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, Springer, 2010 (or previous editions)

Načini ocenjevanja

Seminar o specifičnih tehnikah ali specifičnih fizikalneh sistemih, ki vključuje pregled znanstvenih člankov / Ustni izpit (50/50)

Reference nosilca

Izredni profesor s področja fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi22

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
individualno delo s študenti, domače naloge iz izbranih poglavij, branje in analiza znanstvenih člankov, seminarsko delo iz osnovnih konceptov povezanih s študentovim doktorskim raziskovalnim delom, vodeni ogledi raziskovalnih laboratorijev in instrumentarija s področja znanosti o površinah.