Fakulteta za podiplomski študij

Disertacija.

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Disertacija predstavlja izvirno znanstveno delo, ki ga mora kandidat primerno predstaviti in dokazati, da predstavlja pomemben prispevek k razvoju znanja. Poleg tega je tudi dokaz o sposobnosti študenta za nadaljnje samostojne raziskave. Delo, predstavljeno v disertaciji, mora biti primerno za objavo v znanstveni reviji ali za pripravo patenta.

Študent ima sprejet/objavljen en članek ali članek poslan v objavo z rezultati svojega raziskovalnega dela v mednarodni reviji z IF pred zagovorom doktorske disertacije.

Študen pridobi znanja, kompetence in sposobnost planiranja, potrebne za izvedbo in prezentacije samostojnega raziskovalnega dela.

Doktorski študentje v času študija pridobijo ustrezne jezikovne kompetence in znanstvene ter strokovne terminologije v angleškem jeziku, da lahko rezultate svojega raziskovalnega dela suvereno in samostojno predstavijo mednarodni strokovni javnosti v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrjena tema in naslov disertacije ter imenovan mentor za izdelavo disertacije na senatu UNG.Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu izkazati oceno 8 ali več pri vseh predmetih, ki jih je opravil v okviru študijskega programa in so ocenjevani z obstoječo številsko ocenjevalno lestvico od 1 do 10.

Vsebina

Priprava disertacije pod mentorstvom mentorja, ki ga je imenoval senat UNG ob potrditvi teme, oddaja in zagovor disertacije

skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG:

Pravila študija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

  • Pomemben prispevek k razvoju znanja
  • Originalno in inovativno delo.
  • Sposobnost študenta, da zna opravljati neodvisne raziskave brez vodenja
  • Vsaj en poslan ali sprejet/objavljen članek v mednarodni reviji z IF
  • Uspešen zagovor disertacije

Temeljna literatura in viri

Izbira literature je vezana na ožje področje študentovega dela.

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se disertacija in zagovor disertacijeskladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/o-fakulteti/pravila/

Reference nosilca

Mentor doktorskim študentom je lahko habilitiran visokošolski učitelj (docent, izredni ali redni profesor) ali raziskovalec z doktoratom, ki je raziskovalno in strokovno aktiven na področju, ki ga zajema tema disertacije.

Univerzitetna koda predmeta: 3FI107

Letnik: 4

Semester: 2

Predavatelj:

ECTS: 30

Obseg:

  • Samostojno delo: 900 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom mentorja, ki študenta usmerja in mu svetuje pri raziskovalnem delu in pripravi disertacije.