Fakulteta za podiplomski študij

Kognitivne znanosti jezika III.stopnja

Program študentom zagotavlja izobrazbo in usposabljanje v jedrnih področjih formalne jezikoslovne teorije, skladnje, semantike in fonologije – vse v okvirih generativne slovnice.

Študijski program: Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)
Študijsko področje: Kognitivne znanosti jezika, formalno jezikoslovje, eksperimentalno jezikoslovje (jezikoslovje)
Šifra programa: 3JEZ
Stopnja programa: 3. stopnja doktorski
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naziv: doktor/doktorica znanosti
Okrajšava naziva: dr.
Zaključni izpit: ne
Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Direktor programa: prof. dr. Arthur Stepanov
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Sodobno jezikoslovje je natančno znanstveno preučevanje kognitivnih procesov v človeških možganih, ki preučuje produkcijo in razumevanje izrazov naravnega jezika. Preučevanje teh procesov nam pomaga odgovoriti na znanstvena vprašanja o naravi miselnih/možganskih aktivnosti (npr. kaj je znanje jezika in kako se odraža v mišljenju/možganih). Hkrati nam zagotavlja praktično znanje, ki nam lahko pomaga pri oblikovanju inteligentnih strojev, ki bi bili sposobni sporazumevanja in razumevanja naravnega jezika; pomaga nam pri razvoju terapij za ljudi, ki so jih prizadele različne okvare govora, in pri ustvarjanju boljših tehnik za učenje jezika. 1. oktobra 2010 je Univerza v Novi Gorici začela izvajati 3-letni doktorski študijski program Jezikoslovje, ki je prvi tovrstni program v Sloveniji. Študij je usmerjen v pripravo kvalitetnih strokovnjakov za kognitivno raziskovanje jezika na Balkanu in v srednji Evropi.

Program študentom zagotavlja izobrazbo in usposabljanje v jedrnih področjih formalne jezikoslovne teorije, skladnje, semantike in fonologije – vse v okvirih generativne slovnice. Učni načrt sestoji iz opravljanja študijskih obveznosti in doktorske naloge, ki jo morajo študenti napisati in ustno zagovarjati. Doktorske predmete poučuje zaposleno osebje. Poleg tega program nudi izbor predmetov, ki se ukvarjajo s sodobnimi trendi v fonologiji, skladnji, semantiki, pragmatiki, psiho- in nevrolingvistiki in računalniškem jezikoslovju. Te predmete učijo vodilni mednarodni raziskovalci in imajo obliko mini-predmetov.

Študenti so aktivno vključeni v raziskovanje že od samega začetka doktorskega študija, kar delajo skupaj s sodelavci programa. Jezikoslovci drugih univerz so redno vabljeni k temu, da predstavijo svojo delo v organiziranih diskusijah.

Program je namenjen študentom vseh držav. Perspektivni kandidati naj bi imeli ozadje, ki ustreza magisteriju v jezikoslovju ali področju, ki ima jezikoslovje v svojem učnem načrtu. Ker program poudarja formalni pristop v jezikoslovju, k vpisu spodbujamo tudi študente področij, ki uporabljajo formalna orodja analize (npr. matematika, računalniške vede …) in jih zanima naravni človeški jezik in njegova podoba v možganih.

Jezik predavanj je angleščina. Za vpis je predvidenih dvajset mest v vsakem akademskem letu.

Opis programa

Študijski program Kognitivne znanosti jezika na UNG dojema jezikoslovje kot kognitivno znanost in študente sili k aktivnejšem spoznavanju modernega jezikoslovja, kot je to običajno drugje v Sloveniji.

Študij je osnovan okoli seminarjev oziroma serij predavanj, ki jih bodo v Novo Gorico prišli predavati vodilni svetovni jezikoslovci. Za študij je značilno tudi povezovanje strogega jezikoslovja s pomožnimi jezikoslovnimi vedami predvsem psiholingvistiko in nevrolingvistiko. Obe vedi temeljita na nejezikoslovnih metodah in predmetu preučevanja, vendar se dejansko zanimata za psihološke oziroma nevrološke realnosti jezika.

Predlagani študij je dejansko študij biolingvistike, torej študij, ki temelji na predpostavki, da je jezikovna zmožnost biološko vkodirana. Preučevanje zato ni omejeno le na jezik v njegovih različnih pojavnostih (kot družbeni fenomen …), temveč predvsem na človekovo jezikovno zmožnost in na biološko realnost te zmožnosti.

Trenutno nudimo finančno pomoč študentom na podlagi primerjave njihovih dosežkov. Študentje lahko kandidirajo za štipendijo, ki krije vsaj 50 % stroškov šolnine. Izjemni študentje lahko kandidirajo tudi za univerzitetno štipendijo, ki krije celotne stroške šolnine ter štipendijo za stroške bivanja, potovanj in predstavitev na konferencah.

Opis programa (14. 4. 2009)

Spremembe in dopolnitve programa (19. 3. 2014)

Mentorji

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

 • Študijski program druge stopnje.
 • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
 • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Za vpis na doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika je predvidenih 20 vpisnih mest. V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se kandidate izbere glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Izvajanje predmetov po letnikih

1. leto

Obvezni predmeti 30 ECTS
Izbirni predmeti 6 ECTS
Raziskovalno delo I 24 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

2. leto

Obvezni predmeti 4 ECTS
Izbirni predmeti 16 ECTS
Raziskovalno delo II 40 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

3. leto

Obvezni predmeti 4 ECTS
Raziskovalno delo 26 ECTS
Disertacija 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za vpis v drugi letnik je opravljenih 50 ECTS. Pogoj za vpis v tretji letnik so opravljene vse obveznosti (60 ECTS) prvega letnika in opravljenih 50 ECTS drugega letnika.

Pogoj za vpis v tretji letnik je poleg omenjenih ECTS tudi priprava teme doktorske naloge, potrjena s strani znanstvenega sveta doktorskega programa.

Določbe o prehodih med programi

O možnosti prehoda in priznavanju opravljenega študijskega dela študentov drugih programov na doktorski študij jezikoslovja odloča znanstveni svet doktorskega programa.

Študentje doktorskega programa lahko opravijo del študijskih obveznosti v okviru študijskih programov drugih institucij, pod pogojem, da so načini izvajanja študijskega programa primerljivi, o čemer odločata znanstveni svet doktorskega programa in Senat Univerze v Novi Gorici.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent zbrati 180 kreditnih točk (ECTS) ter napisati in uspešno zagovarjati doktorsko nalogo. Študentom, ki opravijo vse obveznosti po tem programu, podeli Univerza v Novi Gorici doktorat znanosti, ki je javna listina.

Temeljni cilji študija

Program izobražuje znanstvenike, ki lahko uspešno nadaljujejo svojo znanstveno kariero v akademskih, raziskovalnih organizacijah ali v gospodarstvu. Študentje, ki so program zaključili, so izobraženi za opravljanje naslednjih aktivnosti:

 • akademsko in raziskovalno delo na področju formalnega jezikoslovja, psiholingvistike in nevrolingvistike;
 • delo v uporabnem jezikoslovju, ki se lahko uporablja v visoko tehnoloških ali informacijsko tehnoloških podjetjih, in sicer v jezikovnih tehnologijah, v jezikovnem inženiringu itd.;
 • profesionalno delo v medijih, uredniških hišah in vladnih uradih..

Doktorand tega programa mora imeti dober pregled znanstvenega pristopa k jezikoslovju v kontekstu sodobne kognitivne znanosti in podrobno znanje določenega področja kognitivne znanosti jezika, za katerega se je specializiral. Doktorandi tega programa so zmožni izvajati samostojne raziskave v katerem koli področju teoretičnega in eksperimentalnega jezikoslovja, zlasti v okviru izbrane specializacije, se prijaviti in voditi raziskovalne projekte v okviru teme, za katero so se specializirali, in uporabljati pridobljeno jezikoslovno znanje v praksi.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Program je osnovan na sistemu, ki določa zahtevano število kreditnih točk za vsako stopnjo in prepušča izbiro premetov študentu in njegovem/njenem mentorju.

Kandidati za doktorat morajo izpolniti naslednje študijske zahteve:

 • opraviti vse zahtevane izpite;
 • opraviti raziskovalno delo, ki ga zahteva program;
 • opraviti uspešen zagovor doktorske naloge.

Ocene so dane na podlagi pisnih oziroma ustnih izpitov ali seminarskih nalog z obvezno predstavitvijo le-teh v razredu

In končno, študentje zaključijo študijski program z uspešnim javnim zagovorom doktorske naloge.

Predmetnik

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo I 720 24
Uvod v glasoslovje 180 6
Uvod v kognitivne znanosti 180 6
Uvod v pomenoslovje 180 6
Uvod v psiholingvistiko 180 6
Uvod v skladnjo 180 6
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza signalov za jezikoslovce 180 6
Formalna slovnica izbrane jezikovne skupine 180 6
Izbrana poglavja iz formalnega jezikoslovja slovanskih jezikov 180 6
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 120 4
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v glasoslovju I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v psiholingvistiki in nevrolingvistiki 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji II 180 6
Računalniško jezikoslovje 90 3
Skladnja samostalniške zveze 180 6
Sodobni trendi v glasoslovju II 180 6
Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki II 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Raziskovalno delo II 1200 40
Seminarska delavnica I 120 4
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza signalov za jezikoslovce 180 6
Formalna slovnica izbrane jezikovne skupine 180 6
Izbrana poglavja iz formalnega jezikoslovja slovanskih jezikov 180 6
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja 120 4
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v glasoslovju I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v psiholingvistiki in nevrolingvistiki 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji I 180 6
Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v skladnji II 180 6
Računalniško jezikoslovje 90 3
Skladnja samostalniške zveze 180 6
Sodobni trendi v glasoslovju II 180 6
Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki II 180 6

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Disertacija 900 30
Raziskovalno delo III 780 26
Seminarska delavnica II 120 4