Fakulteta za podiplomski študij

Uvod v pomenoslovje

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj je osnoven pregled jezikoslovne teorije na področju pomenoslovja. Za študente s predhodno splošnojezikoslovno izobrazbo ta predmet služi za osvežitev znanja, drugače pa je predmet namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.

Pridobljene kompetence:

 • Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju pomenoslovja.
 • Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v pomenoslovju.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet, ki po nivoju ustreza Semantiki oziroma Formalnim metodam v jezikoslovju na UNG-jevem drugostopenjskem študiju jezikoslovja.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja pomenoslovja:

 • Denotacija, resničnostni pogoji
 • Teorija reference
 • Lambda račun
 • predpostavke in pomenske posledice
 • Kvantifikacija in logična oblika
 • intenzionalnost

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov pomenoslovja, formalne teorije pomena itd.

Temeljna literatura in viri

 • Shalom Lappin (ur.). 1997. The Handbook of Contemporary Semantic Theory- Oxford: Blackwell
 • Gennaro Chierchia in Sally McConnell-Ginet. 2000. Meaning and Grammar: an introduction to semantics. Cambridge MA: MIT Press.
 • Irene Heim in Angelika Kratzer. 1998. Semantics in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.
 • Peter Ludlow (ur.). 1997. A Readings in the Philosophy of Language. Cambridge MA: MIT Press.

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

1. SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. 2007. Scalar vs. epistemic vagueness : evidence from approximators. V: FRIEDMAN, Tova (ur.), GIBSON, Masayuki (ur.). Proceedings from Semantics and Linguistic Theory XVII, Ithaca: Cornell University, str. 228-245.

2. SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. 2011. Two types of vagueness. V: ÉGRÉ, Paul (ur.), KLINEDINST, Nathan (ur.). Vagueness and language use, (Palgrave studies in pragmatics, language and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, str. 121-145.

3. SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. 2007. Introduction. V: SAUERLAND, Uli (ur.), STATEVA, Penka (ur.). Presupposition and implicature in compositional semantics, (Palgrave studies in pragmatics, language, and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, str. 1-11.

4. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. 2009. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, vol. 40, no. 1, str. 176-185.

5. SHARVIT, Yael, STATEVA, Penka. 2002. Superlative expressions, context, and focus. Linguistics and philosophy, ISSN 0165-0157, vol. 25, no. 4, str. 453-504

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ003

Letnik: 1

Semester: 1 ali 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Druge oblike študija: 135 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta.