Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalno delo I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Kakovostno raziskovalno delo, ki omogoči pridobitev doktorata znanosti. V okviru raziskovalnega dela I, študent izbere temo za t.i. uvrstitveni članek ter pripravi seznam in pregled relevantne literature.

Pridobljene kompetence:

  • Izurjenost v samostojnem raziskovalnem delu na izbranem področju.
  • Izurjenost v iskanju relevantne literature in relevantnih podatkov za študentovo raziskovalno delo

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Jezikoslovno znanje pridobljeno tekom obveznih predavanj v okviru tega študija.

Vsebina

Vezana na konkretno raziskovalno temo, ki jo študent določi s pomočjo mentorja.

Predvideni študijski rezultati

Detajlno poznavanje teme, ki si jo je študent izbral za raziskovalno delo.

Temeljna literatura in viri

Vezana na konkretno temo raziskovalnega dela.

Načini ocenjevanja

Poročilo o raziskovalnem delu in potrditev teme uvrstitvenega članka. 50/50

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ006

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 24

Obseg:

  • Druge oblike študija: 720 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
individualno delo pod vodstvom mentorja.