Fakulteta za podiplomski študij

Selektivno zakrasevanje

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Selektivno zakrasevanje ima pomembno vlogo pri procesu litogeomorfogeneze. Iz številnih primerov se študent nauči, da je bilo selektivno zakrasevanje ali spregledano, samoumevno privzeto ali so vzroki neraziskani. Študent razume, da na oblikovanje površja, tako v mikroskopskem kot v makroskopskem smislu pomembno vpliva kamnina, še posebno sestava kamnine in posredno njena geološka zgodovina. Na eni strani na zakrasevanje vpliva že drobna kalcitna žilica ali počasno delovanje organizmov na površini skale, na drugi strani pa diagenetski procesi, ki so spreminjali kamnino skozi več 100 milijonov let. Študent je sposoben oceniti, da se rezultati zakrasevanja ne pojavljajo poljubno razmetani v prostoru, temveč je pojav ali zgostitev le-teh največkrat možno natančno razložiti.

Vsebina

 • Teoretske osnove
 • Metode dela
 • Pomen diagenetskih sprememb v kamnini
 • Diskontinuitete v kamnini in njihov pomen
 • Problematika raziskav lezik
 • Biološko zakrasevanje
 • Regionalno vrednotenje, vpliv litostratigrafskih lastnosti kamnin
 • Izbrani primeri iz Slovenije
 • Izbrani primeri iz tujine

Predvideni študijski rezultati

Študent spozna, da ne zakrasevajo vse karbonatne kamnine enako. Dobi pregled nad selektivnim zakrasevanjem apnencev, dolomitiziranih apnencev, dolomitov, klastičnih karbonatov in drugih kamninah. Pozna vplive različnih diagenetskih procesov, vpliv regionalnih in mikrotektonskih geoloških elementov na zakrasevanje. Selektivno zakrasevanje spozna na različnih konkretnih primerih ter dobi pregled nad ustrezno literaturo.

Temeljna literatura in viri

 • Ewers, R.O., 1982: Cavern development in the dimensions of lenght and breadth.- Ph. D. thesis, 398 str., Mcmaster University, Hamilton.
 • Knez, M., 1996: Vpliv lezik na razvoj kraških jam.- Založba ZRC 14, 186 str., Ljubljana.
 • Knez et al., (ur. / eds.), 1998: South China Karst I.- Založba ZRC, 247 str/p., Ljubljana.
 • Knez et al., (ur. / eds.), 2011: South China Karst II.- Založba ZRC, 237 str/p, Ljubljana.
 • Lowe, D.J., 1992, The origin of limestone caverns: an inception horizon hypotesis.- Manchester Polytechnic, 512 str., Manchester.
 • Palmer, A.N., 1991: Origin and morphology of limestone caves.- Geological Society of American Bulletin, 103, 1-21.
 • Palmer, A.N., 2007: Cave Geology.- Cave books, 454 str., Dayton.
 • Rauch, H.W. & White, W.B., 1970: Lithologic Controls on the Development of Solution Porosity in Carbonate Aquifers.- Water Resources Research, 6 (4), 1175-1192, Pennsylvania State University, Pennsylvania.
 • Šebela, S., 1998: Tektonska zgradba sistema Postojnskih jam.- Založba ZRC 18, 112 str, Ljubljana.
 • White, W.B., 1988: Geomorphology and hidrology of karst terrains.- Oxford University Press, 464 str., New York.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Izpit je ustni ali pisni in obsega celotno snov predmeta. Izpit je namenjen ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko s področja selektivnega zakrasevanja ali izbrani vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo oz. vsebino doktorskega dela. 50/50

Reference nosilca

Izredni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515085712-A3419491.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR013

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja • individualne konzultacije • pisni izdelek na izbrano temo • predstavitev rezultatov pisnega izdelka