Fakulteta za podiplomski študij

Raba in varstvo kraškega površja

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Slušatelj spozna zgodovinski razvoj poselitve na različnih kraških področjih. Spozna prevladujoče rabe zemlje za vsako obdobje ter stopnjo obremenitve krasa. Spozna sedanje razmere ter sedanje trende v poselitvi in rabi krasa.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  • Kras kot kulturna pokrajina
  • Zgodovina poselitve krasa in rabe tal na krasu
  • Primeri dobrih in slabih praks posegov in rabe krasa

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje zgodovine poselitve krasa in različnih zgodovinskih načinov rabe kraškega površja. Sedanji načini rabe zemlje in pritiski na kraški ekosystem.

Temeljna literatura in viri

  • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC 515 str., Ljubljana.
  • Kranjc, Andrej/Ed., 1997: Slovene Classical Karst 1-254, Ljubljana (159906)
  • Nicod J., 2003: Les karsts dinariques : paysages et problemes : Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro = Slovenija, Hrvaška, Bosna-Hercegovina,Črna gora / Jean Nicod. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Nîmes : Association Française de Karstologie, 183 str.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga.

Reference nosilca

Izredni profesor geografije.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515090547-A3173987.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR022

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 50 ur
  • Seminar: 30 ur
  • Terenske vaje: 10 ur
  • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualne konzultacije • terenske vaje in izdelava pisnega poročila • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta