Fakulteta za podiplomski študij

Speleobiologija

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju biologije podzemeljskih habitatov, s pomočjo predstavitve tipov podzemeljskih habitatov, njihovih ekoloških značilnosti, biotskih značilnosti podzemeljskih organizmov in troglomorfoz ter prikaza osnovnih vzorčevalnih metod za ekološko raziskovalno delo v podzemeljskih habitatih.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Predstavitev zgodovine speleobiologije in modernih trendov v njej
 • Pregled podzemeljskih habitatov in fizičnih razmer v različnih tipih podzemeljskih habitatov
 • Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija, varovanje
 • Pregled splošnih značilnosti podzemeljskih živih bitij
 • Adaptacije organizmov na podzemeljsko življenje
 • Osnovne ekološke razmere v posameznih podzemeljskih tipih habitatov
 • Predstavitev izbranih metod za ekološke raziskave in ekološko vzorčenje podzemeljskih habitatov
 • Varovanje in zaščita podzemeljskih habitatov ter organizmov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Slušatelji pridobijo znanje o ekoloških značilnostih podzemeljskih habitatov, biotskih značilnostih podzemeljskih organizmov, zgodovini speleobiologije in trendih v sodobnih znanstvenih raziskavah, poznajo osnovne vzorčevalne metode v podzemeljskih habitatih, prepoznajo troglomorfoze ter so usposobljeni za ekološko raziskovalno delo v podzemeljskih habitatih.

Temeljna literatura in viri

 • Chapman P. 1993: Caves and cave life. Harper Collins, London.
 • Culver D. C., Kane T. C., Fong D. W. 1995: Adaptation and Natural Selection in Caves. The Evolution of Gammarus minus. Harvard Univ. Press, Cambridge.
 • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford.
 • Culver D. C., Pipan T. 2014: Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford.
 • Gunn J. 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science. Fitzroy-Dearborn, New York.
 • Pipan T. 2005: Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). Založba ZRC, Ljubljana.
 • White W. B., Culver D. C. 2012: Encyclopedia of Caves. Elsevier, Amsterdam.
 • Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev in izpit. 50/50

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje biologije.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515095930-A4271459.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR029

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenščina, angleščina

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja in terenske vaje • individualno delo na izbrani raziskavi in predstavitev v seminarski obliki