Fakulteta za podiplomski študij

Uporaba in varstvo kraških jam

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Znanje o kraških jamah in krasu v celoti se nadgrajuje zasledujoč cilj smiselnega načrtovanja uporabe in varovanja kraških jam. Uvodno se povzame in utrdi znanje o jamskih značilnostih, o vrsti in obliki jam, njihovih oblikovnih, hidroloških, geoloških, mikroklimatskih posebnostih ter vsebini (naplavine, siga) in položaju v vodonosniku, razvoju ter zgodovini uporabe jam in njihovega varovanja. Študent nadgradi znanje v smislu načrtovanja uporabe jam v znanstvenoraziskovalne namene za temeljno spoznavanje krasa in njegovega razvoja (jamski laboratoriji, redno merjenje lastnosti in kakovosti vode, mikroklimatskih kazalcev), uporabe jam pri načrtovanju izkoriščanja vode za oskrbo, uporabe jam v izobraževalne namene (učne poti) in uporabe jam v turistične namene. Znanje se uporabi za varovanje jam kot pomembnega dela naše naravne dediščine, tudi v smislu zakonodaje, pri načrtovanju različnih posegov v kras (gradnja prometnic, večja zemeljska dela, kamnolomi) in pri urejanju jam v turistične namene.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Uvodna predstavitev

Kraška jama in kraški vodonosnik

 • Jame kot pomemben del naravne in kulturne dediščine
 • Uporaba kraških jam
 • Varstvo kraških jam

Razpoznavanje značilnosti in posebnosti kraških jam

Uporaba kraških jam

 • Zgodovina uporabe
 • V znanstveno raziskovalne namene
 • V izobraževalne namene
 • Pri oskrbi z vodo
 • V turistične namene

Varstvo kraških jam

 • Načini sledenja sprememb zaradi našega vplivanja (merjenje različnih kazalcev, hidrološki, mikroklimatski)
 • Zakonsko varovanje kraških jam
 • Varovanje jam pri različnih posegih
 • Pri njihovem urejanju v turistične namene

Predvideni študijski rezultati

Študent temeljno znanje o kraških jamah, njihovi obliki, vsebini, procesih in dejavnikih, ki jih oblikujejo in njihovem razvoju poveže z vedenjem o vplivih poseganja v jame in turističnega obiskovanja. Spoznanja nadgradi v zmožnost samostojnega in smiselnega načrtovanja varovanja in uporabe kraških jam.

Temeljna literatura in viri

 • Culver, D. C., B. Debevc, M. Knez, G. Kovačič, A. Kranjc, J. Mulec, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, A. Semeja, T. Slabe, S. Šebela, N. Zupan Hajna (2012): Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu 2, gradnja, turizem, ekologija, varovanje; Karstology and Development Challenges on Karst 2, construction, tourism, ecology, protection.- Založba ZRC, p. 199.
 • Educating for Sustainable Tourism, Proceedings of the International Conference held in Slovenia, September 17-24, 1992, 1992.
 • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji.- Založba ZRC, p.515, Ljubljana.
 • Geotechnical and Environmental Applications of karst Geology and Hydrology. Proceedings of the Eight Multidisciplinary Conference on Sinkholes and the Engineering and Environmental Impacts of Karsts, Louisville/Kentucky/1-4 April 2001, Balkema, 2001.
 • Gillieson, D., 1996: Caves: processes, development and management.- Blackwell Publishers, Oxford & Cambridge.
 • Grimes, K.G. & Hamilton-Smith, E. & Spate, A.P: Southeast Karst province of South Australia, Australian Caves & Karst Management Association, 1995.
 • International Symposium on the Exploitation and Protection of Karst and Cave Scenic Tourist resources, Aug. 22-26 1994, 1994.
 • Knez, M. & T. Slabe, 2002: Karstology and the Opening of the Caves during Motorway Construction in the Karst Region of Slovenia.- Implication of Speleological Studies for Karst Subcidence Hazard Assessment, International Journal of Speleology 31, 159-169.
 • Monitoring of Karst caves, 2002: Acta carsologica 31, Ljubljana.
 • Prelovšek, M., N. Zupan Hajna (eds.), 2011: Pressures and Protection of the Underground Karst.- Karst Research Institute ZRC SAZU, p. 194.
 • Use of Modern Technologies in the Development of caves for Tourism, 2002.- 4th International ISCA Congress, Postojna, 21st 27th October 2002, Postojna.
 • Izbrani članki iz ustreznih domačih in tujih strokovnih revij.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je aktivna prisotnost na seminarjih in kratka seminarska naloga. 50/50

Reference nosilca

Redni profesor za področje krasoslovja.

Bibliografija:

1. CULVER D.C., DEBEVEC B., KNEZ M., KOVAČIČ G., KRANJC A., MULEC J., PIPAN T., PRELOVŠEK M., RAVBAR N., SEMEJA A., SLABE T., ŠEBELA S., ZUPAN HAJNA N., 2012: Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, pp. 199.

2. GABROVŠEK F., KNEZ M., KOGOVŠEK J., MIHEVC A., MULEC J., PERNE M., PETRIČ M., PIPAN T., PRELOVŠEK M., SLABE T., ŠEBELA S., RAVBAR N., 2011: Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites, 26, 4, 365-380. http://www.metapress.com/content/184ur670026301h8/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s13146-011-0072-3

3. KNEZ M., SLABE T., 2009: Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. In: GINÉS Á. (ed) et al. Karst rock features : karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 439-452.

4. KNEZ M., SLABE T., 2007: Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. In: KNEZ M., SLABE T. (ed). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 9-22.

5. SLABE T., 1995: Cave rocky relief and its speleogenetical significance, (Zbirka ZRC, 10). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, pp. 128.

Univerzitetna koda predmeta: 3KR032

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Vaje: 5 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 5 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja in raziskave • delo na projektih • predstavitve in razlaga