Fakulteta za podiplomski študij

Samostojno raziskovalno delo III

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do rezultatov za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Komuniciranja in predstavljanja rezultatov znanstvenih raziskav domači in tuji javnosti v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, je tema njegove disertacije. Vključeni so naslednji elementi:

  • pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo disertacije,
  • izvedba planiranega raziskovalnega dela za tretji letnik,
  • analiza raziskovalnih rezultatov v času tretjega leta študija
  • spretnosti v znanstvenem pisanju v angleškem jeziku

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Pričakuje se vsaj en sprejet/objavljen članek ali članek poslan v objavo v mednarodni reviji z IF.

Temeljna literatura in viri

Znanstvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo, ki vsebuje: • cilje raziskovalnega dela • predstavitev in analiza raziskovalnih rezultatov tretjega leta študija.

Reference nosilca

Habilitacija za ustrezno področje na Univerzi v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 3KR045

Letnik: 3

Predavatelj:

ECTS: 30

Obseg:

  • Samostojno delo: 900 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja in drugih raziskovalcev, ki študenta usmerjajo in mu svetujejo pri raziskovalnem delu. pisanje znanstvenih člankov v angleščini