Fakulteta za podiplomski študij

Geologija krasa

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Slovenija je kraška in krasoslovna dežela. Kras je dal ime za pokrajino na karbonatnih kamninah, apnencih in dolomitih. Skoraj polovica Slovenije je kraške, več kot polovica pitne vode je iz kraških vodonosnikov. Predmet Geologija krasa je med obveznimi predmeti eden temeljnih, saj se študent nauči prepoznavanja kamnin, kot tudi poteka zakrasevanja, kar je bistveno za razumevanje kraških procesov tako na površini kot v podzemlju. Študent obvlada osnovne metode preiskav kamnin ter uporabo geoloških kart. V uvodnem delu predavanj bodo podane nekatere temeljne krasoslovne vsebine z namenom približati študentu celostno podobo krasa.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Uvodne temeljne krasoslovne vsebine
 • Kras na različnih kartah
 • Nastanek kamnin
 • Globalni pregled kamnin v lateralnem in vertikalnem pogledu
 • Magmatske, sedimentne in metamorfne kamnine, ki zakrasevajo
 • Strukturne in litološke lastnosti kamnin
 • Osnovne značilnosti sedimentnih kamnin
 • Osnovne značilnosti karbonatnih kamnin
 • Osnovne značilnosti zakrasevanja karbonatnih kamnin

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent dobi temeljno pregledno znanje o krasu. Spozna osnovne značilnosti in nastanke sedimentnih karbonatnih kamnin, predvsem apnencev in dolomitov ter jih zna ločiti od drugih skupin kamnin. V kabinetu spozna kamnine in jih zna razbirati na geoloških in geomorfoloških kartah. Pridobi znanje o načinu zakrasevanja kamnine na površini in pod njo. Dobi pregled nad osnovno literaturo.

Temeljna literatura in viri

 • Dunham, R.J., 1962: Classification of carbonate rocks according to depositional texture.-

In: Ham, W.E. (ed.) Classification of Carbonate Rocks. Am. Ass. Petrol. Geol., 1, 108-121, Tulsa.

 • Folk, R.L., 1959: Practical petrographic classification of limestones.- Am. Ass. Petrol.

Geol. Bull., 43, 1-38.

 • Folk, R.L., 1962: Spectral subdivision of limestones types. In: W. E. Ham (ed.) Classification of carbonate rocks. Am. Ass. Petrol. Geol., 1: 62-84, Tulsa.
 • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC, 515 str., Ljubljana.
 • Palmer, A.N., 2007: Cave Geology.- Cave books, 454 str., Dayton.
 • Tišljar, J. 1987: Petrologija sedimentnih stijena.- RGN Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 242 str., Zagreb.
 • Tišljar, J. 2001: Sedimentologija karbonata i evaporita.- RGN Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 375 str., Zagreb.
 • Tucker, M.E. 2001: Sedimentary petrology, An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks (3rd edition).- 262 str., Blackwell science, Oxford.
 • Tucker, M.E. & Wright, V.P. 1990: Carbonate Sedimentology.- Blackwell Scientific Publ., 482 str., Oxford, London.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Izpit je ustni ali pisni in obsega celotno snov predmeta. Namenjen je ocenjevanju znanja, ki ga študent pridobi na predavanjih ter sposobnosti razumevanja, artikuliranja in podajanja pridobljenega znanja. Pogoj za pristop k izpitu je najmanj 50 odstotna prisotnost na seminarjih ter krajši pisni izdelek (5-10 strani), s katerim študent obdela določeno ožjo tematiko s področja geologije krasa ali izbrani vir, ki se navezuje na njegovo seminarsko nalogo oz. vsebino doktorskega dela. 50/50

Reference nosilca

Izredni profesor za področje krasoslovja.

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515085712-A3419491.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR047

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja • individualne konzultacije • pisni izdelek na izbrano temo • predstavitev rezultatov pisnega izdelka