Fakulteta za podiplomski študij

Plitvi podzemeljski habitati

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Krasoslovje (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja k pravemu razumevanju biologije, ekologije in evolucije plitvih podzemeljskih habitatov

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Plitvi podzemeljski habitati (SSHs):
 • Mezišča in hipotelminorejik
 • Epikras: vmesna plast med prstjo in kamnino
 • Terestrični plitvi podzemeljski habitati srednjih velikostnih razponov
 • Vodonosniki v karbonatih
 • Intersticielni habitati vzdolž rek in potokov
 • Prst
 • Jame v lavi
 • Vloga svetlobe v SSHs
 • Nihanje okoljskih parametrov v SSHs
 • Organski ogljik in hranila v SSHs
 • Evolucija morfologije v SSHs
 • Kolonizacija in razširjanje v SSHs
 • Filogenija v SSHs
 • Varovanje in zaščita SSHs

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji pridobijo znanje o tipih plitvih podzemeljskih habitatov (mezišča, epikras, MSS, vodonosniki v karbonatih, vodni intersticiel—hiporejik, prst, jame v lavi), osnovnih značilnostih SSHs, kot so odsotnost svetlobe, povezanost površja in podzemlja, razpoložljivost organskega ogljika in hranil, geografski vzorci razširjenosti SSHs, velikost habitatov, ekologija, biologija in evolucija ter varovanje in zaščita plitvih podzemeljskih habitatov.

Temeljna literatura in viri

 • Culver D. C., Pipan T. 2014: Shallow Subterranean Habitats. Ecology, Evolution, and Conservation. Oxford University Press, Oxford.
 • Culver D. C., Pipan T. 2009: The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats. Oxford University Press, Oxford.
 • Pipan T. 2005: Epikarst – a promising habitat. Copepod fauna, its diversity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). Založba ZRC, Ljubljana.
 • White W. B., Culver D. C. 2012: Encyclopedia of Caves. Elsevier, Amsterdam.
 • Wilkens H., Culver D. C., Humphreys W. 2000: Ecosystems of the World. Subterranean Ecosystems. Elsevier, Amsterdam.
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

Kratka seminarska naloga, njena predstavitev in izpit 50/50.

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje biologije.

Bibliografija:

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190515095930-A4271459.html

Univerzitetna koda predmeta: 3KR054

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • terenska predavanja in terenske vaje • individualno delo na izbrani raziskavi in predstavitev v seminarski obliki