Fakulteta za podiplomski študij

Znanosti o okolju III. stopnja

Študijski program: Podiplomski študijski program Znanosti o okolju (tretja stopnja)
Študijsko področje: Znanosti o okolju
Šifra programa: 3OK
Stopnja programa: 3. stopnja doktorski
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naziv: doktor znanosti / doktorica znanosti
Okrajšava naziva: dr.
Zaključni izpit: ne
Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Direktor programa: prof. dr. Anton Brancelj
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Okolje je področje, ki zahteva izrazito multidisciplinaren pristop in temu primerno izobražene strokovnjake tako na področju raziskav, varstva kot tudi upravljanja okolja. Kot posledica pomanjkanja strokovnjakov s primernim multidisciplinarnim znanjem se med glavnimi težavami pri reševanju problemov okolja pojavlja neustrezno sodelovanje med strokovnjaki z izrazito naravoslovno in tehniško usmerjenim znanjem na eni strani ter upravljalci, ekonimisti, pravniki in sorodnimi kadri na drugi strani. Zato je temeljni namen študija po predlaganem programu izobraževanje vrhunskih raziskovalcev z interdisciplinarnim znanjem. V svetu je tovrsten študij uveljavljen tako na univerzitetni kot tudi na podiplomski ravni.

Pri raziskovalnem delu med študijem se študenti lahko usmerijo v proučevanje temeljnih pojavov in kemijskih procesov v okolju, razvoju in izboljševanju tehnologij za zmanjševanje obremenjevanja okolja, kot tudi izkoriščanju obnovljivih virov enegrije ter razvoju in uvajanju novih tehnik zaznavanja onesnaževal v okolju. Poleg tega, se študenti lahko posvetijo tudi raziskavam vpliva človekovih dejavnosti na naravno okolje in kvaliteto bivanja človeka v njem, preučujejo zdravstvene, socialne in ekonomske posledice sprememb v okolju itd.

Študijski program sestavljajo: obvezni predmet (seminar s področja znanosti o okolju), prosti izbirni predmeti (s področja raziskovanja atmosfere, hidrosfere ali tal ter varstva narave in ohranjanja biotske pestrosti), obvezno raziskovalno delo in izdelava doktorske disertacije.

Doktorski študijski program Znanosti o okolju je namenjen predvsem kandidatom, ki so zaključili: študijski program druge stopnje s področja naravoslovja, biotehnologije, tehnike ali medicine; študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu (če je ovrednoten z 240 KT s področja naravoslovja, biotehnologije, tehnike ali medicine); ali izobraževanje v tujini, enakovredno zgoraj navedenim programom.

Opis programa

Doktorski študijski program ZNANOSTI O OKOLJU traja tri leta in predstavlja prenovo obstoječega štiriletnega direktnega doktorskega programa z istim nazivom, ki ga izvajamo od študijskega leta 1995/1996. Študij poteka v angleškem jeziku.

Pri raziskovalnem delu med študijem se študenti lahko usmerijo v proučevanje temeljnih pojavov v okolju. kot tudi izboljševanju tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja, ter razvoju in uvajanju novih tehnik zaznavanja onesnaževal v okolju. Poleg naravoslovno-tehničnih vsebin pa se študenti lahko posvetijo raziskavam vpliva človekovih aktivnosti na naravno okolje in kvaliteto bivanja človeka v njem, preučujejo posledice sprememb v okolju v prihodnosti itd.

Opis programa

Znanstveni svet – študijski program Znanosti o okolju

Mentorji

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Znanosti o okolju se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

  • Študijski program druge stopnje;
  • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
  • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Pogoji za napredovanje

Za vpis v drugi letnik mora imeti študent opravljen obvezni seminar in raziskovalno delo v obsegu 30 KT.

V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Za vpis v tretji letnik mora imeti študent pozitivno oceno dotedanjega raziskovalnega dela (v skupnem obsegu 60 KT), ki jo poda mentor.

Pogoji za ponavljanje letnika in podaljšanje roka za zaključek študija

Ponavljanje letnika ni možno. Študentom, ki ne supejo zaključiti študija v treh letih lahko Znanstveni svet študijskega programa Znanosti o okolju odobri zaključek študija tudi po treh letih, pri tem pa preveri aktualnost vsebin predmetov, ki jih je študent poslušal med študijem.

Določbe o prehodih med programi

Horizontalni prehodi na študijski program Znanosti o okolju so možni z drugih doktorskih programov s področja naravoslovja, tehnike, biotehnologije in medicine, skladno z zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študiju programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti, s programom predpisani seminar in uspešen zagovor doktorske disertacije.

Študent lahko dvigne temo doktorske disertacije, ko ima opravljen obvezni seminar. Temo študentu na osnovi vloge odobri senat, ki tudi določi komisijo za zagovor. S pozitivno oceno disertacije in njenega zagovora študent zaključi študij.

Temeljni cilji študija

Okolje je področje, ki zahteva izrazito multidisciplinaren pristop in temu primerno izobražene strokovnjake tako na področju raziskav, varstva kot tudi upravljanja okolja. Kot posledica pomanjkanja strokovnjakov s primernim multidisciplinarnim znanjem se med glavnimi težavami pri reševanju problemov okolja pojavlja sodelovanje med strokovnjaki z izrazito naravoslovno usmerjenim znanjem na eni strani ter upravljalci, odvetniki in sorodnimi kadri na drugi strani. Zato je v svetu tovrsten študij uveljavljen tako na podiplomski kot tudi na univerzitetni ravni. Temeljni namen študija po predlaganem programu je izobraževanje vrhunskih raziskovalcev z interdisciplinarnim znanjem.

Možnosti nadaljevanja študija

/

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

/

Razno