Fakulteta za podiplomski študij

Izbrana poglavja iz onesnaževanja voda

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Znanosti o okolju (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Podati študentom poglobljena znanja povezana z osnovami vodnih ekosistemov ter najsodobnejših raziskavami na področju problematike onesnaževanja voda.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Vsebino smiselno izbere študent v sodelovanju z mentorjem glede na področje svojega raziskovalnega dela. Vsebino potrdi znanstveni svet Podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnovne zgradbe in dinamike vodnih ekosistemov, virov onesnaženja, njihovih posledic na vodno okolje. Samostojno obravnavanje problematike, vezane na problematiko onesnaževanja voda.

Temeljna literatura in viri

Wetzel, R.G., 2001: Limnology: Lake and River Ecosystems. Academic Press, San Diego.

Izbrani članki s področja onesnaževanja voda (vsaj 20 člankov)

Načini ocenjevanja

  • Seminarska naloga 50% • Ustni izpit 50%

Reference nosilca

Redni profesor za področje ekologije na Univerzi v Novi Gorici

Izbrane reference:

SIMČIČ, Tatjana, PAJK, Franja, JAKLIČ, Martina, BRANCELJ, Anton, VREZEC, Al. The thermal tolerance of crayfish could be estimated from respiratory electron transport system activity. Journal of Thermal Biology, ISSN 0306-4565. [Print ed.], 2014, vol. 41, str. 21-30, doi: 10.1016/j.jtherbio.2013.06.003. [COBISS.SI-ID 2846031], [JCR, SNIP, WoS]

MORI, Nataša, BRANCELJ, Anton. Differences in aquatic microcrustacean assemblages between temporary and perennial springs of an alpine karstic aquifer. International journal of speleology, ISSN 0392-6672, 2013, vol. 42, no. 3, str. 257-266, ilustr. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=ijs, doi: 10.5038/1827-806X.42.3.9. [COBISS.SI-ID 2949711], [JCR, SNIP, WoS]

GALASSI, Diana Maria Paola, STOCH, Fabio, BRANCELJ, Anton. Dissecting copepod diversity at different spatial scales in southern European groundwater. V: SUAREZ MORALES, Eduardo (ur.). Selected papers presented at the 11th International Conference on Copepoda (Mérida, Mexico, 10-15 July 2011), (Journal of natural history, ISSN 0022-2933, vol. 47, no. 5/12). London: Taylor & Francis, 2013, vol. 47, no. 5/12, str. 821-840. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2012.738834, doi: 10.1080/00222933.2012.738834. [COBISS.SI-ID 2731599], [JCR, SNIP, WoS]

BRANCELJ, Anton, ŽIBRAT, Uroš, MEZEK, Tadej, REJEC BRANCELJ, Irena, DUMONT, Henri. Consecutive earthquakes temporarily restructured the zooplankton community in an Alpine Lake. Annales de Limnologie, ISSN 0003-4088, 2012, vol. 48, str. 113-123. http://dx.doi.org/10.1051/limn/2012001, doi: 10.1051/limn/2012001. [COBISS.SI-ID 2549839], [JCR, SNIP, WoS]

MORI, Nataša, SIMČIČ, Tatjana, ŽIBRAT, Uroš, BRANCELJ, Anton. The role of river flow dynamics and food availability in structuring hyporheic microcrustacean assemblages : a reach scale study. Fundamental and applied limnology, ISSN 1863-9135, 2012, vol. 180, no. 4, str. 335-349. http://dx.doi.org/10.1127/1863-9135/2012/0258, doi: 10.1127/1863-9135/2012/0258. [COBISS.SI-ID 2623823], [JCR, SNIP, WoS]

Univerzitetna koda predmeta: 3OK008

Letnik: 2

Semester: 3-4

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 10

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 30 ur
  • Samostojno delo: 240 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminar