Fakulteta za podiplomski študij

Disertacija

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Študiji kulturne dediščine (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Disertacija predstavlja izvirno znanstveno delo, ki ga mora kandidat primerno predstaviti in dokazati, da predstavlja pomemben prispevek k razvoju znanja. Poleg tega je disertacija dokaz o sposobnosti študenta za nadaljnje samostojne raziskave. Delo, predstavljeno v disertaciji, mora biti primerno za objavo v znanstveni reviji ali za pripravo patenta. Objava rezultatov raziskovalnega dela študentov pred zagovorom doktorske disertacije je zelo zaželena.

Študen pridobi znanja, kompetence in sposobnost planiranja, potrebne za izvedbo in prezentacije samostojnega raziskovalnega dela.

Doktorski študentje v času študija pridobijo ustrezne jezikovne kompetence in znastvene ter strokovne terminologije v angleškem jeziku, da lahko rezultate svojega raziskovalnega dela suvereno in samostojno predstavijo mednarodni strokovni javnosti v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrjena tema in naslov disertacije in določen(-i) mentor(-ji) za izdelavo disertacije, ki ga/jih potrdi Senat UNG.

Kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije mora študent poleg veljavnih določil na študijskem programu izkazati oceno 8 ali več pri vseh predmetih, ki jih je opravil v okviru študijskega programa in so ocenjevani z obstoječo številsko ocenjevalno lestvico od 1 do 10.

Vsebina

Priprava disertacije pod mentorstvom mentorja, ki ga je imenoval senat UNG ob potrditvi teme, oddaja in zagovor disertacije

skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG:

Pravila študija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

  • Pomemben prispevek k razvoju znanja.
  • Originalno in inovativno delo.
  • Sposobnost študenta, da zna opravljati neodvisno raziskavolano delo
  • Potencial za objavo ali patentiranje tudi v angleškem jeziku
  • Uspešen zagovor disertacije

Temeljna literatura in viri

Relevantna literatura s področja raziskav.

Pravila študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije, dostopni na spletni strani UNG: Pravila študija

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se disertacija in zagovor disertacije skladno s Pravili študija za podiplomske programe in formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije. Dostopni na spletni strani UNG: Pravila študija

Reference nosilca

/

Univerzitetna koda predmeta: 3SKD048

Letnik: 4

ECTS: 30

Obseg:

  • Samostojno delo: 900 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja, ki študenta usmerja in mu svetuje pri raziskovalnem delu in pripravi disertacije.