Fakulteta za podiplomski študij

Izbrana poglavja v konservatorski in restavratorski praksi

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Študiji kulturne dediščine (tretja stopnja)-dvojna diploma

Cilji in kompetence

V okviru predmeta bodo študenti razvili sposobnost raziskovanja ter razumevanja stavbne dediščine, s poudarkom na oceni stanja procesa konserviranja in oceni nastale škode.

Študenti bodo razvili sposobnost razvijanja konservatorskih in restavratorskih projektov na področju stavbne dediščine, pri čemer bodo upoštevali načrte za valorizacijo in vzdrževanje.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje teorije struktur, glavnih pojavov degradacije materialov pri zgodovinskih in modernih stavbnih objektih.

Osnovno poznavanje zgodovine arhitekture s poudarkom na razvoju in spremembah v arhitekturi, povezanih z napredkom na področju tehnologij.

Sposobnost grafičnega oblikovanja za potrebe raprezentacije arhitekture.

Vsebina

Predavanja se bodo prek karakterizacije materialov in struktur osredotočila na analizo stavbne dediščine, s posebnim poudarkom na pojavih, povezanih s propadanjem in nestabilnostjo. S pomočjo geometrijske in materialne karakterizacije objekta bo izdelana ocena ohranjanja materialnih in konstrukcijskih značilnosti objekta.

V ospredju preučevanja bosta analiza in interpretacija stavbne dediščine – zgodovinske, sodobne ali stavbne dediščine, ki je mešanica različnih obdobij in stilov.

1. Osnove konservatorskih in restavratorskih projektov

- predstavitev učnega načrta (cilji, metode, orodja);

- koncept nedokončanosti in heterogenosti predmeta preučevanja;

- stavbna dediščina kot kompleksen kulturološki pojav;

- pomanjkljivosti in različni pogledi interdisciplinarnega pristopa;

- predstavitev sodobnih raziskovalnih pogledov;

2. Obstoječega stanje

- zgodovinsko raziskovanje in primerjalne metode preučevanja (arhivske, zgodovinske, kritične metode ter metode opazovanja za potrebe analize stavbne dediščine)

- postopki in tehnike izvajanja raziskav;

- analiza in diagnostika materialov in struktur (analiza škode, ki so jih povzročile glavne tehnike gradnje zgodovinskih objektov, vključno z uporabo armiranega in nearmiranega betona)

- interpretacija ocene podatkov s pomočjo primerjave med zgodovinskimi tehnikami gradnje in materiali;

- prepoznavanje interupcij, tj. prelomnih točk v zivljenju zgodovinske stavbe;

3. Ocena konservatorskega stanja

- ocene konservatorskega stanja, v perspektivi ponovne uporabe in vzdrževanja;

- pregled in primerjava različnih tehnik konsolidacije in materialov;

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Glavni cilj predmeta je, da študenti pridobijo trdno znanstveno podlago in spoznajo kulturološko ozadje razvoja konservatorskih in restavratorskih projektov na področju stavbne dediščine.

Temeljna literatura in viri

AA.VV., Curare il moderno. I modi della tecnologia, Atti del 1° Convegno Nazionale DO.CO.MO.MO. Sezione Piemonte, Venezia 2002

AA.VV., Architettura moderna in Italia. Documentazione e conservazione, Atti del 1° Convegno

Nazionale DO.CO.MO.MO. Italia, Roma 1999

Brandi C., Teoria del restauro, Torino 1977

Brandi C., Basile G. (edited by), Theory of restoration, Nardini, Firenze, 2005.

Boriani M. (a cura di), La sfida del moderno. L’architettura del XX secolo tra conservazione e innovazione, Unicopli, Milano 2003

Brogiolo G.P., Faccio P., Stratigrafia e prevenzione. Archeologia dell’architettura, vol.XV/2010, p. 55-63, 2011, ISSN: 1126-6236

Bruschi G., Faccio P., Pratali Maffei S., Scaramuzza P., Il calcestruzzo nelle Architetture di Carlo Scarpa. Forme, alterazioni, interventi., vol. 1, p. 1-263, BOLOGNA:Editrice Compositori, 2005. ISBN: 8877944315

Bruschi G., Faccio P., Scaramuzza P., Vanin A., Brevetti per edifici asismici: tra teoria e pratica. In: Valtieri S. A cura di. 28 dicembre 1908. La Grande Ricostruzione dopo il terremoto del 1908 nell’area dello Stretto. p. 1044-1067, ROMA:CLEAR, 2008, ISBN: 9788838501050

Campanini G., Faccio P., Fain E., Bruschi G., Saramuzza P., Il restauro del contemporaneo. Esperienze e prospettive. p. 1-160, Bologna:Editrice Compositori, 2012, ISBN:9788877947932

Carbonara G., Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori, Napoli, 1997

Carbonara G. (edited by), Il restauro del moderno, fascicolo monografico della rivista “Parametro”, XXXVI, 2006, n°266.

Crippa M.A., Per il restauro del moderno. Qualche riflessione sul riconoscimento e il progetto di

restauro di architetture del Novecento, in “Territorio, n°23, 2003

Crippa M. A., Il restauro del grattacielo Pirelli, Milano 2007

Dal Co F., Il vecchio e il nuovo. L’infondatezza del vecchio, l’aleatorietà del nuovo, in “Casabella”

n°754, aprile 2007, p.3.

Dezzi Bardeschi M., Conservare non restaurare, in “ANANKE”, n.35-36, 2002

De Seta C., Le architetture della modernità tra crisi e rinascite, Torino 2002

Dorfles G., Il restauro del Moderno rispetto all’Antico, in “Arte/Architettura/Ambiente”, settembre 2004, pp.9-10

Faccio P., Conoscenza e prevenzione, In: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Generale (a cura di Laura Moro e Antonella Neri). Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale – allineamento alle nuove norme tecniche per le costruzioni. p. 192-200, ROMA:Gangemi, 2010, ISBN: 9788849220292

Faccio P., Alcune considerazioni sul comportamento strutturale del Tempietto di Villa Barbaro a Maser. In: Piana Mario, Soragni Ugo . PALLADIO. MATERIALI TECNICHE RESTAURI IN ONORE DI RENATO CEVESE. Venezia: Marsilio, 2011, ISBN: 97888317107561)

Frampton K., The Evolution of 20th Century Architecture: A Synoptic Account, China Architecture & Building Press, 2007.

Frampton K ., Modern Architecture: A Critical History, 4th ed. Thames & Hudson, New York, 2007

Galliani P., Restauro del moderno: obiettivi e ragioni del progetto, in “Territorio”, n°40, 2007

Hofstadter D.R., Gödel, Escher, Bach: An eternal Golden Braid, Basic Books, 1979

Jester Thomas C., Twentieth-century Building materials, History and Conservation, Getty pubblications, 2014

La Regina F., Il restauro dell’architettura. L’architettura del restauro, Liguri, Napoli 2004

Macdonald, S., Ostergren G., Conserving Twentieth-Century Built Heritage: A Bibliography, 2nd ed. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute, 2013; http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/twentieth_centruy_built_heritage

Poretti S., L’opera invisibile, DOCOMOMO Italia – giornale 10-11/2002

Torsello B. P., Che cos’è il restauro, Marsilio, Venezia 2005

Varagnoli C., L’architettura italiana del periodo fascista: dalla conoscenza al restauro, in C. Robotti (a cura di) “Lo spazio mostre in biblioteca”, San Salvo 1994, pp. 117-122

Vassallo E., Tempo e memoria, in “d’Architettura”, n°2, 2003

Načini ocenjevanja

Ocenjevanje temelji na testu in javni predstavitvi raziskovalnega dela. 50/50

Reference nosilca

Paolo Faccio je pridruženi profesor na Univerzi IUAV of Venice, kjer na dodiplomski in podiplomski stopnji predava “Restavriranje v arhitekturi” in “Teorijo in tehnike gradnje zgodovinskih objektov”. Vodja eksperimentacije na področju “Seizmičnih tveganj kulturne dediščine v povezavi s standardi tehnik v gradbeništvu” (DPCM 12. 10. 2007). Raziskovalna področja: raziskave in analiza škode, ocenaa seizmične ranljivosti zgodovinskih objektov, interpretacija strukturnega obnasanja; eksperimerntalna analiza in konservarorske tehnike pri sodobni stavbni dediščini;

Univerzitetna koda predmeta: 3SKD2060

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 12 ur
  • Seminar: 8 ur
  • Samostojno delo: 70 ur

Vrsta predmeta: specializirani izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • predavanja na terenu • prikazi študij primerov • praktično usposabljanje in pridobivanje izkušenj v laboratorijih in podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo materialov za restavratorstvo stavbne dediščine • interakcija z različnimi interesnimi skupinami • reševanje konkretnih problemov • izdelava raziskovalnega dela pod mentorstvom