Fakulteta za znanosti o okolju

Biokemija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

 • Razumevanje osnovnih življenskih procesov na molekulski ravni
 • Sposobnost kritične presoje vpliva novejših biotehnologij na okolje
 • Predznanje za razumevanje procesov v naravi, povezanih s toksikologijo, ekotoksikologijo, bioremediacijo ter sorodnimi drugimi področji znanosti o okolju

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za razumevanje vsebine predmeta Biokemija je potrebna srednješolska izobrazba biologije in kemije, nadgrajena z znanjem, ki ga v prvem letniku slušatelj dobi pri predmetih Biologija in Kemija.

Vsebina

1. Struktura in funkcija makromolekul:

 • proteini: aminokisline, peptidna vez, struktura, mehanizem delovanja encimov, pregled osnovnih metod izolacije in karakterizacije proteinov;
 • lipidi: struktura, zgradba bioloških membran in njihovo delovanje;
 • ogljikovi hidrati: zgradba, struktura in biološka vloga.

h1.2. Metabolizem in energija:

 • osnovni principi bioenergetskh procesov, glikoliza, Krebsov ciklus, oksidativna fosforilacija, metabolizem glikogena, oksidacija maščobnih kislin, razgradnja aminokislin in ciklus uree;
 • biosinteza lipidov, aminokislin in nukleotidov;
 • splošni mehanizmi uravnavanja celičnih procesov;
 • integracija metabolizma.

3. Ohranjanje in prenos biološke informacije:

 • zgradba in struktura nukleinskih kislin;
 • prenos genske informacije (podvajanje, prepisovanje in prevajanje);
 • tehnologija rekombinantne DNA in molekularne diagnostike;
 • celično signaliziranje.

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben:

 • razložiti funkcije osnovnih bioloških makromolekul v organizmih,
 • poznati osnovne metode za določanje in izolacijo bioloških makromolekul,
 • poznati osnovne tehnike rekombinantne DNA,
 • kritično presoditi vpliv biotehnologij na okolje.

Temeljna literatura in viri

 • Rodney Boyer: Temelji biokemije (slovenski prevod: M. Zorko in M. Renko, urednika), Študentska založba, Ljubljana, 2008.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (70 %), kolokvij iz vaj (20 %), seminar (10 %)

Reference nosilca

Dr. Ario de Marco je izredni profesor za področje Biotehnologija na Univerzi v Novi Gorici.

 • de Marco A (2018) Nanomaterial bio-activation and macromolecules functionalization: the search for reliable protocols. Prot Expr Purif, 147:49-54
 • Popovic M, Mazzega E, Toffoletto B, de Marco A (2018) Isolation of anti-extra-cellular vesicle single-domain antibodies by direct panning on vesicle-enriched fractions. Microbial Cell Fact, 17:6
 • de Marco A (2017) Acting on folding effectors to improve recombinant protein yields and functional quality. Meth Mol Biol (Heterologous Gene Expression in E. coli), 1586:197-210
 • Crépin R, Gentien D, Duché A, Rapinat A, Reyes C, Némati F, Massonnet G, Decaudin D, Djender S, Moutel S, Desrumeaux K, Cassoux N, Piperno-Neumann S, Amigorena S, Perez F, Roman Roman S, de Marco A (2017) Nanobodies against surface biomarkers enable the analysis of tumor genetic heterogeneity in uveal melanoma Patient Derived Xenografts. Pigment Cell Melanoma Res, 30:317-327
 • Ambrosetti E, Paoletti P, Bosco A, Parisse P, Scaini D, Tagliabue E, de Marco A, Casalis L (2017) Quantification of circulating cancer biomarkers via sensitive topographic measurements on single binder nanoarrays. ACS Omega, 2:2618-2629

Univerzitetna koda predmeta: 1OK011

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 7

Obseg:

 • Predavanja: 60 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje in izdelava domačih nalog