Fakulteta za znanosti o okolju

Monitoring okolja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja iz različnih poglavij monitoringa okolja, na osnovi katerih študenti pridobijo boljše razumevanje pomena in uporabnosti monitoringa okolja v okoljskih študijah.

Študenti razvijejo analitične sposobnosti, vključno z opredelitvijo problema, izborom ustreznih spremenljivk in vrednotenjem podatkov. Poleg tega so sposobni uporabiti ustrezne postopke za monitoring različnih delov okolja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje iz nekaterih poglavij kemije, fizike, biologije in inštrumentalnih metod.

Vsebina

 • Osnove o monitoringu (definicija, naloge, zasnova, vrste in napake monitoringa)
 • Monitoring kemijskih in fizikalnih parametrov
 • Monitoring bioloških parametrov
 • Monitoring zraka (zunanji zrak in padavine)
 • Monitoring voda (reka, jezero, morje, podzemna voda)
 • Monitoring tal
 • Monitoring odlagališča odpadkov
 • Emisijski faktorji (definicija, uporaba, vir napak)
 • Pomen vzorčenja (načrt vzorčenja, načini vzorčenja, statistična analiza)
 • Pomen zagotavljanja kakovosti podatkov (meja zaznavnosti, meja določanja, območje linearnosti, natančnost, pravilnost, izkoristek, selektivnost)
 • Oprema za izvajanje monitoringa
 • Zakonodaja s področja monitoringa

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo postopke, s katerimi se vzpostavi monitoring okolja. Znajo izbrati ustrezno vrsto monitoringa okolja, tako iz vidika izbire merilnih mest in merjenih parametrov, kot tudi z vidika izbire medija. Na praktičnih primerih spoznajo pomen pravilnega vzorčenja, zagotavljanja kakovosti podatkov ter spoznajo osnovno opremo za izvajanje monitoringa. Prav tako študenti znajo pojasniti razlike v načrtovanju in izvajanju monitoringa okolja na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni.

Temeljna literatura in viri

 • Artiola, J. F., Pepper, I. L., Brusseau, M. L. Environmental monitoring and characterization. London: Elsevier Academic Press, 2004. Poglavja/Chapters: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11
 • Wiersma, G. B. Environmental Monitoring. Boca Raton: CRC Press, 2004. Poglavja/ Chapters: 1, 2, 4, 6, 7, 8
 • Chapman, D. Water Quality Assessments – A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring. London: E&FN Spon, 1996. Poglavja/Chapters: 4, 6, 7 ,8
 • Bartram, J. and Ballance, R.: Water Quality Monitoring – A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes. London: UNEP/WHO, 1996. Poglavja/Chapters: 3, 4, 5, 12, 13
 • Gilbert, R. O. Statistical methods for environmental pollution monitoring. New York: John Wiley & Sons, 1987. Poglavja/Chapters: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (55 %) • Seminarska naloga (25 %) • Pisno poročilo iz vaj (20 %)

Reference nosilca

Docentka s področja mikrobiologije.

Raziskovalno delujem na področju ekologije in biodiverzitete kvasovk in filamentoznih gliv, predvsem tistih povezanih z grozdjem, ter proučevanjem potenciala biodiverzitete kvasovk z namenom razvoja biotehnoloških aplikacij. V okviru Centra za raziskave vina sodelujem pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih ter aplikativnih projektih. Sem mentor doktorskim, dodiplomskim in magistrskim študentom.

DASHKO, Sofia, LIU, Ping, VOLK, Helena, BUTINAR, Lorena, PIŠKUR, Jure, FAY, Justin. Changes in the relative abundance of two Saccharomyces species from oak forests to wine fermentations. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, Feb. 2016, vol. 7, str. 1-24. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2016.00215, doi: 10.3389/fmicb.2016.00215. [COBISS.SI-ID 4142075]

STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, LAGANIS, Jana, VRHOVŠEK, Urška. Pre-flowering leaf removal alters grape microbial population and offers good potential for a more sustainable and cost-effective management of a Pinot Noir vineyard. Australian journal of grape and wine research, ISSN 1322-7130, 2015, vol. 21, no. 3, str. 439-450, ilustr., doi: 10.1111/ajgw.12148. [COBISS.SI-ID 3908091]

DASHKO, Sofia, ZHOU, Nerve, TINTA, Tinkara, SIVILOTTI, Paolo, STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, GAMERO, Amparo, BOEKHOUT, Teun, BUTINAR, Lorena, VRHOVŠEK, Urška, PIŠKUR, Jure. Use of non-conventional yeast improves the wine aroma profile of Ribolla Gialla. Journal of industrial microbiology & biotechnology, ISSN 1367-5435, 2015, vol. 42, issue 7, str. 997-1010. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10295-015-1620-y, doi: 10.1007/s10295-015-1620-y. [COBISS.SI-ID 3433807]

BUTINAR, Lorena, MOHORČIČ, Martina, DEYRIS, Valérie, DUQUESNE, Katia, IACAZIO, Gilles, CLAEYS-BRUNO, Magalie, FRIEDRICH, Josepha, ALPHAND, Veronique. Prevalence and specificity of Baeyer-Villiger monooxygenases in fungi. Phytochemistry, ISSN 0031-9422. [Print ed.], 2015, vol. 117, str. 144-153, ilustr., doi: 10.1016/j.phytochem.2015.06.009. [COBISS.SI-ID 3958267]

BUTINAR, Lorena, FRISVAD, Jens Christian, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Hypersaline waters : a potential source of foodborne toxigenic aspergilli and penicillia. FEMS microbiology, ecology, ISSN 0168-6496, 2011, vol. 77, no. 1, str. 186-199, doi: 10.1111/j.1574-6941.2011.01108.x. [COBISS.SI-ID 1882107]

BUTINAR, Lorena, STRMOLE, Tadeja, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Relative incidence of ascomycetous yeasts in Arctic coastal environments. Microbial ecology, ISSN 0095-3628, 2011, vol. 61, no. 4, str. 832-843, doi: 10.1007/s00248-010-9794-3. [COBISS.SI-ID 1780731]

Univerzitetna koda predmeta: 1OK012

Letnik: 3

Semester: 1.

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 130 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • izdelava seminarske naloge • laboratorijske vaje • terenske vaje