Fakulteta za znanosti o okolju

Strategije in tehnologije za ravnanje z odpadki

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta je seznaniti študente s principi za razvoj strategije ravnanja z odpadki, npr. Z uporabo analize življenjskega kroga ter praktičnimi prikazi razvoja strategije. Predstavljene so tudi naprednejše in bolj zahtevne tehnologije ravnanja z odpadki, ki nakazujejo trende v prihodnosti.

Slušatelji pridobijo razumevanje trenutnih trendov in pricipov ravnanja z odpadki ter spoznajo razvoj novih tehnologij ravnanja z odpadki.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Predmet obravnava naslednja področja:

 • komunalni odpadki
 • mehanizmi nastanka izcednih vod na komunalnih deponijah
 • ravnanje z živalskimi odpadki
 • Predmet obravnava naslednja področja:

  • Spoznavanje strategij za ravnanje z odpadki
  • Razvoj strategij za ravnanje z odpadki in uporaba analize življenjskega kroga
  • Napredne metode termične obdelave odpadkov
  • Napredne metode zbiranja odpadkov
  • Specifični primeri ravnanja z odpadki (npr. Nevarni odpadki, odpadki iz bolnišnic ipd.)
  • Recikliranje odpadkov
  • Rudarjenje odpadkov in drugi trendi v razvoju

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji pridobijo sposobnost samostojne presoje realnih strateških možnosti in tehnologij ravnanja z odpadki, kar jih usposablja za opravljanje odgovornih odločevalskih del povezanih z ravnanjem z odpadki. Na osnovi pridobljenega znanja znajo ugotoviti tipe odpadkov ter oceniti primernost postopkov za njihovo odstranitev in obdelavo. Imajo sposobnost prispevati k načrtovanju sitemov ravnanja z odpadki.

Temeljna literatura in viri

 • H. W. Gottinger: Economic Models and Applications of Solid Waste Management, Harwood Academic Publishers, Langhorne, 1991.
 • Nova znanstvena literatura (npr. Waste Management Journal)

Načini ocenjevanja

 • Seminar (20 %) • Pisni izpit (40 %) • Ustni izpit (40 %)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje Varstvo okolja na Univerzi v Novi Gorici

1. KRŽAN, Andrej. The new face of plastics : a dangerous nuisance?. V: 9th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies [also] ICIT & MPT, Ljubljana, Slovenia, April 9th – 11th 2014. HANČIČ, Aleš (ur.), et al. Conference proceedings. Celje: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 2014, str. 63-66. [COBISS.SI-ID 37292037]

2. PALATINUS, Andreja, KRŽAN, Andrej, FORTE, Janez, PETERLIN, Monika. Odpadki v morju in prva ocena prisotnosti mikrodelcev plastike v slovenskem morju. Gospodarjenje z okoljem, ISSN 1855-3427, maj 2012, letn. 21, št. 82, str. 2-8. [COBISS.SI-ID 5853793]

3. KOČEVAR, Gregor, KRŽAN, Andrej, BELIČIČ, Andrej. Predelava kompozitnega odpadka v osnovne plošče. V: VINTAR, Jelka (ur.), BUKOVNIK, Dejan. Inovativni potencial Slovenije! : [katalog prireditve]. Ljubljana: Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, 2008, str. 40. [COBISS.SI-ID 3908890]

4. KRŽAN, Andrej, TREBŠE, Polonca, RODELA, Romina, TORKAR, Gregor, ŠPRAJCAR, Maša, ŠPRAJCAR, Maša (urednik). Priročnik o ravnanju z odpadki. Trst: Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica, 2014. 93 str., ilustr. http://www.tessischool.eu/wp-content/uploads/Prirocnik_o_ravnanju_z_odpadki.pdf. [COBISS.SI-ID 3354875]

5. ŠPRAJCAR, Maša, HORVAT, Petra, KRŽAN, Andrej. Biopolimeri in bioplastika : plastika skladna z naravo : informacijsko-izobraževalno gradivo za profesorje in laborante kemije na osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 30 str, ilustr. [COBISS.SI-ID 2781691]

Univerzitetna koda predmeta: 2OK011

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 8

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: usmeritveni izbirni predmet

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • seminar • samostojno delo študentov