Fakulteta za znanosti o okolju

Metode biostatistične analize

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta Metode biostatistične analize je podati znanje o statističnih metodah, potrebnih za odkrivanje značilnosti posameznih elementov naravnih sistemov (biološki in ekološki sistemi), njihovih medsebojnih odnosov ter vzajemnih odnosov z dejavniki okolja, kar predstavlja osnovna izhodišča raziskovalnega dela za večino področij znanosti o okolju. Predmet obravnava potrebne statistično-metodološke korake za odkrivanje vpliva splošnih dejavnikov na elemente naravnih sistemov, podaja metode za odkrivanje različnih oblik povezav med posameznimi dejavniki oz. elementi kakor tudi metode za preverjanje hipotez. V okviru predmeta študent pridobi osnovna znanja za izdelavo statistčnih analiz in razvije sposobnost kritičnega interpretiranja biostatistčnih rezultatov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Biostatistična analiza se navezuje na splošno statistiko, matematiko ter biološke in ekološke predmete prve stopnje študija.

Vsebina

 • Masovni pojavi
 • Elementarni parametri
 • Relativna števila
 • Kvantili
 • Srednje vrednosti
 • Mere variacije, asimitrije in sploščenosti
 • Teoretične porazdelitve
 • Vzorčenje, ocenjevanje parametrov
 • Vzorčenje, mali vzorci
 • Preizkušanje hipotez
 • Asociacija in kontingenca
 • Korelacija in regresija
 • Analiza kovariance
 • Preučevanje dinamike pojavov
 • Klasifikacija
 • Ordinacija
 • Statistično načrtovanje poskusov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Do konca tega predmeta bo študent:

 • poznal statistične metode za raziskovanje naravnih sistemov,
 • znal pojasniti rezultate enostavnih biostatističnih analiz,
 • poznal metode za preverjanje hipotez,
 • pridobil znanja o osnovnih metodah načrtovanja, poskusov pri proučevanju vplivov okolja na sisteme.

Temeljna literatura in viri

 • Zar, J. H. 1999. Biostatistical Analysis. Fourth Edition. New Jersey, Prentice Hall: 663 str.
 • Ludwig, J. A., Reynolds, J. F. 1988. Statistical Ecology. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, John Wiley & Sons: 337 str.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)

Reference nosilca

Docentka za področje biokemije na Univerzi v Novi Gorici

1. LINDIČ, Nataša, BUDIČ, Maruška, PETAN, Toni, KNISBACHER, Binyamin A., LEVANON, Erez Y., LOVŠIN, Nika. Differential inhibition of LINE1 and LINE2 retrotransposition by vertebrate AID/APOBEC proteins. Retrovirology, ISSN 1742-4690. Online ed., 2013, vol. 10, art. no. 156, str. 1-16. http://www.retrovirology.com/content/pdf/1742-4690-10-156.pdf. [COBISS.SI-ID 27367975]

2. LOVŠIN, Nika, PETERLIN, Matija Boris. APOBEC3 proteins inhibit LINE-1 retrotransposition in the absence of ORF1p binding. V: Natural genetic engineering and natural genome editing : proceedings of the GenConText Research Symposium, 3-6 July 2008, Salzburg, Austria, (Annals of the New York Academy of Sciences, ISSN 0077-8923, vol. 1178, no. 1, 2009). New York: New York Academy of Sciences, 2009, vol. 1178, no. 1, str. 268-275. [COBISS.SI-ID 23252263]

tipologija 1.08 -> 1.01

3. AGUIAR, Renato S., LOVŠIN, Nika, TANURI, Amilcar, PETERLIN, Matija Boris. VPR.A3A chimera inhibits HIV replication. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2008, vol. 283, no. 5, str. 2518-2525, ilustr. [COBISS.SI-ID 21302823]

4. OKEOMA, Chioma M., LOVŠIN, Nika, PETERLIN, Matija Boris, MARKI, Susan Ross. APOBEC3 inhibits mouse mammary tumour virus replication in vivo. Nature, ISSN 0028-0836, 2007, vol. 445, no. 7130, str. 927-930. [COBISS.SI-ID 20903975]

5. LOVŠIN, Nika, GUBENŠEK, Franc, KORDIŠ, Dušan. Evolutionary dynamics in a novel L2 clade of non-LTR reprotransposons in Deuterostomia. Molecular biology and evolution, ISSN 0737-4038, 2001, vol. 18, str. 2213-2224. [COBISS.SI-ID 16295719]

Univerzitetna koda predmeta: 2OK028

Letnik: 1

Semester: 1.

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski in angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje