Poslovno-tehniška fakulteta

Osnove avtomatskega vodenja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev računalniškega vodenja in avtomatizacije tehničnih sistemov in procesov.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- osnovni principi vodenja ter splošni pristopi k načrtovanju in izgradnji sistemov,

- obravnava sistema za vodenje kot izdelka (s stališča ključnih atributov kot so npr. namen, funkcija, mehanizmi in struktura), pogled na sisteme vodenja skozi življenjski cikel in obravnava netehniških vidikov uvajanja sistemov za vodenje

- poznavanje osnovnih metod, orodij in gradnikov, ki jih potrebujemo, da lahko gradimo sisteme vodenja kot so: matematično modeliranje in simulacija, različne metode za načrtovanje in izvedbo funkcij regulacije in krmiljenja, računalniško podprto načrtovanje vodenja ter senzorjev, aktuatorjev, krmilnikov, regulatorjev in programske opreme za vodenje in nadzor.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih: Tehniška matematika, Tehniška fizika, Osnove računalništva in Elektrotehnika.

Vsebina

 • Uvod v sistemsko teorijo
 • Sistemi za vodenje (namen, funkcije)
 • Uvod v tehnologijo sistemov vodenja
 • Sekvenčno vodenje
 • Višji nivoji vodenja
 • Modeliranie in analiza sistemov vodenja
 • Načrtovanie regulacijskih sistemov vodenja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi principi vodenja ter splošnimi pristopi k načrtovanju in izgradnji sistemov. Sledi obravnava sistema za vodenje kot izdelka (s stališča ključnih atributov kot so npr. namen, funkcija, mehanizmi in struktura), pogled na sisteme vodenja skozi življenjski cikel in obravnava netehniških vidikov uvajanja sistemov za vodenje. Osrednji del je posvečen osvojitvi osnovnih metod, orodij in gradnikov, ki jih potrebujemo, da lahko gradimo sisteme vodenja. V tem okviru je dan poudarek matematičnemu modeliranju in simulaciji, različnim metodam za načrtovanje in izvedbo funkcij regulacije in krmiljenja, računalniško podprtemu načrtovanju vodenja ter senzorjem, aktuatorjem, krmilnikom, regulatorjem in programski opremi za vodenje in nadzor.

Temeljna literatura in viri

 • Več avtorjev (1998): Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, urednik S. Strmčnik, Založba Fakultete za elektrotehniko, Ljubljana.
 • J. Kocijan (1996): Načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov, Zbirka nalog, Založba FE in FRI, Ljubljana.
 • J. Kocijan (2012): Uvod v avtomatsko vodenje, spletni učbenik, Nova Gorica.

  http://dsc.ijs.si/OAV/Spletni%20ucbenik.htm

 • B. Zupančič (1996): Zvezni regulacijski sistemi – 1. del, 2. izdaja, Založba FE in FRI, Ljubljana.
 • B. Zupančič (2011): Avtomatsko vodenje sistemov, Založba FE in FRI, Ljubljana.

Načini ocenjevanja

S pisnim delom izpita se ocenjujejo praktična in računska znanja osnovnih principov analize in načrtovanja vodenja.

Z ustnim delom izpita pa se preverjajo teoretična znanja principov vodenja ter splošnih pristopi k načrtovanju in izgradnji sistemov, obravnave sistema za vodenje kot izdelka, pogled na sisteme vodenja skozi življenjski cikel, obravnave netehniških vidikov uvajanja sistemov za vodenje in poznavanje osnovnih metod, orodij in gradnikov za avtomatsko vodenje.

Reference nosilca

Prof. dr. Juš Kocijan je raziskovalec na Odseku za sisteme in vodenje na Institutu Jožef Stefan in redni profesor za elektrotehniko na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI011

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 10

Obseg:

 • Predavanja: 75 ur
 • Vaje: 45 ur
 • Samostojno delo: 130 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje