Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovni informacijski sistemi

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov uporabe informacijskih tehnologij v poslovanju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- znanja osnovnih konceptov s področja informacijskih sistemov in podlaga za razumevanje metodologij in tehnik za razvoj informacijskih sistemov,

- poznavanje programskih orodij za podporo posameznim fazam razvoja informacijskih sistemov, ki so: snovanje, uvajanje, delovanje in vzdrževanje poslovnih informacijskih sistemov in podsistemov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetu Osnove računalništva in Elektrotehnika.

Vsebina

 • Uvod
 • Osnovni pojmi
 • Informacijski sistemi (IS)
 • Metodološki in tehnološki vidiki razvoja IS
 • Orodja za večanje osebne storilnosti in skupinsko delo
 • Izmenjava podatkov in komunikacije
 • Ekonomski in družbeni vidik informatike

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poglobljeno znanje temeljnih konceptov uporabe informatike v poslovanju
 • Poznavanje osnovnih konceptov procesa analize, načrtovanja in izdelave informacijskih sistemov
 • Poznavanje področja informacijske varnosti
 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja in odgovori, primeri reševanja problemov)
 • Individualno in skupinsko raziskovalno, projektni in seminarsko delo
 • Individualne in skupinske konzultacije (diskusija, dodatna razlaga, obravnava specifičnih vprašanj)
 • Sodelovanje na daljavo z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije

Temeljna literatura in viri

 • A.Kovačič, M.Vintar: Načrtovanje in gradnja IS, DSZ, 1994
 • L.Long: Introduction to Computers and Information Processing, Prentice Hall International Inc.
 • Whitten, J.L., Bentley, L.D.: System analysis and design methods, Irwin/McGraw-Hill, 2005.
 • Slovensko društvo Informatika, Dnevi slovenske informatike – zborniki posvetovanj 1996-2012
 • Beynon-Davies, P.: Business Information Systems, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009.
 • Baloh, P., Vrečar, P.: Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2010. Ljubljana: Pasadena, 2011.
 • programski paket Microsoft Office s sistemom za upravljanje podatkovnih baz ACCESS
 • http://www.mvps.org/access

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit 50%, ustno izpraševanje, naloge, projekt 50%)

Reference nosilca

Doc. dr. Aneta Trajanov je raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, Odseku za tehnologije znanja, in docentka na Univerzi v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI015

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 7

Obseg:

 • Predavanja: 60 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 85 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje