Poslovno-tehniška fakulteta

Metode sistemskega inženiringa

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom predstaviti koncept razmišljanja pri načrtovanju ali reinženiringu sistemov, ki temelji na upoštevanju širšega konsenza, več rešitev in sprotnem analiziranju in izboljševanju procesa.

Študenti pri predmetu Metode sistemskega inženiring pridobijo naslednje kompetence:

 • razumevanje metod sistemskega inženiringa pri gradnji sistemov z namenom celovite sistemske obravnave,
 • znanje o dinamični analizi in razvoju procesov v povezavi z metodami sistemskega inženiringa,
 • učinkovito iskanje in odpravljanje napak oz pomanjkljivosti v procesih,
 • analizo in načrtovanje proizvodnih procesov, storitev ali pa razvoja ideje do novega izdelka ali storitve.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih Tehniška matematika, Osnove računalništva in nekaj osnov logičnega in konceptualnega razmišljanja. Neizbežno je tudi osnovno znanje teorije grafov in angleškega jezika.

Vsebina

 • Uvod
 • Osnove teorije sistemov
 • Metode industrijskega inženiringa
 • Tehnike sistemskega inženiringa za reševanje problemov
 • Temelji proizvodnih sistemov in japonska proizvodna filozofija

Predvideni študijski rezultati

Študenti se seznanijo s pojmi kot so sistem, problem, reševanje problemov in s sistemskim pristopom k načrtovanju in reinženiringu sistemov in procesov. Metode sistemskega inženiringa za razliko od iskanja klasične rešitve vsebujejo obravnavanje končne rešitve z vseh možnih vidikov in z več rešitvami, iz katerih z orodji izbiramo najustreznejšo; najcenejšo, najbolj učinkovito ali npr. najmanj tvegano. Študent pri predmetu pridobi znanje, ki mu omogoča učinkovito iskanje in odpravljanje napak oz pomanjkljivosti v enostavnih procesih, poiskati možne rešitve in izbrati najustreznejšo, jo ovrednotiti in predstaviti, analizo proizvodnih procesov, storitev ali pa razvoja ideje do novega izdelka ali storitve. Metode sistemskega inženiring zahtevajo tudi spremljanje uvedene rešitve, zato se študenti seznanijo tudi z orodji za ciklično spremljanje rezultatov uvedene rešitve.

Temeljna literatura in viri

 • Cikajlo, F. Gider: Tehnike reševanja problemov, V Novi Gorici : Univerza, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). ISBN 978-961-6311-62-5
 • R. Sproull: Process problem solving : a guide for maintenance and operations teams New York : Productivity Press, 2001 ISBN 1-56327-244-X
 • M. Basadur: The power of innovation: how to make innovation a way of life and put creative solutions to work. London : Pitman Publishing, 2002, cop. 1995. ISBN 0-273-61362-6
 • Osborn: Definition of creative problem solving. Creative Education Foundation website (http://www.creativeeducationfoundation.org).
 • A. P. Sage, W. B. Rouse, Handbook of systems engineering and management. 2nd ed. – Hoboken : Wiley, cop. 2009, ISBN 13: 9780470083536

Načini ocenjevanja

 • 2 kolokvija, s katerima se preverja teoretično znane in osvojene praktične veščine. Z računskimi nalogami se oceni razumevanje konceptov
 • Pisni izpit, kjer se posebej ocenjuje teoretično znanje in znanje o temeljnih konceptih reševanja praktičnih problemov in uporaba orodij za reševanje konkretnih problemov.
 • Ustni izpit, kjer se ocenjuje teoretično znanje in razumevanje orodij sistemskega inženiringa.

Reference nosilca

Prof.dr. Imre Cikajlo je izredni profesor za področje elektrotehnike na Univerzi v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI017

Letnik: 3

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje