Poslovno-tehniška fakulteta

Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta »Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje« je poučiti študente o temeljnih znanjih s področja socioloških procesov in pojavov, s katerimi se bodo srečevali skozi vsakodnevno prakso. Brez prepoznavanja in poznavanja osnovnih procesov in pojavov (skupina, skupinska dinamika, uspešno komuniciranje, aktivno poslušanje, vodenje, delegiranje, reševanje sporov oziroma konfliktov, organizacijska klima in kultura itn.) v proizvodnih organizacijah, kot tudi v javnih službah, strokovnjaki s področja tehničnih znanj ne morejo biti uspešni. Voditi ljudi k skupaj zastavljenemu cilju in pri tem skrbeti za dobro in ustvarjalno klimo ter veliko stopnjo zaupanja in sodelovanja je težka naloga, ki se je brez poznavanja osnovnih socioloških procesov in predpostavk preprosto ne da izpeljati.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

ni potrebno

Vsebina

 • Uvod
 • Nekaj splošnih informacij o družboslovju
 • Skupina in team
 • Vodenje
 • Upravljanje in odločanje
 • Motiv ACDA in motiviranje
 • Komuniciranje v organizaciji
 • Človeški viri in ravnanje z njimi
 • Konflikti v skupini oz. v organizaciji
 • Etika in morala v delovanju menedžmenta

Temeljna literatura in viri

 • Menegement; Ditdakta, 2002 (izbrana poglavja iz zbornika)
 • B. Lipičnik; Ravnanje z ljudmi pri delu, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1998
 • J. Allan; Kako razviti osebnostne veščine vodenja, Tangram, 1989
 • S.Možina, M. Tavčar, A. Kneževič: Poslovno komuniciranje, Obzorje Maribor, 1995
 • J. Berlogar; Organizacijsko komuniciranje, Od konfliktov do skupnega pomena, Gospodarski vestnik, 1999
 • Haralambos, Michael in Martin Holborn: Sociologija. Teme in perspektive. Državna založba, Ljubljana, 1999

Načini ocenjevanja

Prisotnost na vajah, uspešno opravljen nastop pred skupino in ustni izpit.

Reference nosilca

Predavatelj Tomica Dumančić prof. sociologije

Področja dejavnosti: upravljanje s človeškimi viri, od selekcije do razvoja kadrov.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI020

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje