Poslovno-tehniška fakulteta

Ravnanje s človeškimi viri

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Predmet je zasnovan tako, da študentje pridobijo:

 • osnovna znanja s področja upravljanja s človeškimi viri,
 • razumevanje človeških zmožnosti, njihovo spoštovanje in znanje njihovega vključevanja v načrtovanje in izvajanje različnih akcij, nalog in procesov.
 • Pogoji za vključitev v delo oz.
  za opravljanje študijskih obveznosti

  ni potrebno

  Vsebina

  • Uvod v področje upravljanja s človeškimi viri
  • Iskanje in izbor sodelavcev
  • Ravnanje z znanjem
  • Upravljanje uspešnosti
  • Motivacija za delo
  • Splošne in specifične okoliščine, ki vplivajo na ravnanje z ljudmi pri delu
  • Ravnanje z ljudmi pri delu v bodoče

  Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje pomena dela z ljudmi za konkurenčne prednosti organizacije.
 • Vpliv odločitev vodij na uspešnost organizacije in uspešnost sodelavcev ter njihovo usmerjenost k uresničevanju ciljev organizacije.
 • Poznavanje temeljnih principov oblikovanja delovnih mest, izbira in selekcija potrebnih kadrov ter planiranje in izvajanje njihovega kariernega razvoja.
 • Temeljna literatura in viri

  Obvezna

  • Lipičnik, B.: Ravnanje z ljudmi pri delu, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1998
  • Možina, S. et all.: Managment kadrovskih virov, FDV, Ljubljana, 1998
  • Franca, V. 2007. Prožno delovno razmerje- pravni temelji in ravnanje s človeškimi viri. Podjetje in delo. Ljubljana. Založba GV

  Načini ocenjevanja

  S seminarsko nalogo se vrednotijo praktična znanja s področja upravljanja s človeškimi viri. Z ustnim izpitom se preverjajo osnovna teoretična znanja s področja upravljanja s človeškimi viri in razumevanje organizacijskih potreb.

  Reference nosilca

  Predavatelj Tomica Dumančić prof. sociologije

  Področja dejavnosti: upravljanje s človeškimi viri, od selekcije do razvoja kadrov.

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI021

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 90 ur

  Vrsta predmeta: izbirni predmet

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, vaje, individualne predstavitve, skupinsko reševanje problemov in pogajanje