Poslovno-tehniška fakulteta

Praktično usposabljanje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj praktičnega usposabljanja je študente usmeriti v praktično delo in njihovo znanje uskladiti s potrebami gospodarstva. Namen praktičnega usposabljanja je, da študent v praksi preizkusi metodološka in strokovna znanja, pridobljena s študijem. Delo zato poteka v povezavi študent, mentor v podjetju in mentor na šoli. Podjetjem in drugim ustanovam, ki sodelujejo pri praktičnem usposabljanju študentov, ponuja tudi možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre. Praktično usposabljanje naj bo zastavljeno tako, da ga je možno nadaljevati v diplomsko delo.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v 3. letnik študija.

Vsebina

  • Ob vpisu v 3. letnik seznanitev s pravicami, nalogami in obveznostmi.
  • Izpolnjen vprašalnik za študente o praktičnem usposabljanju.
  • Do začetka praktičnega usposabljanja priprava Programa praktičnega usposabljanja.
  • Sredi praktičnega usposabljanja oddaja vmesnega poročila.
  • Ob koncu praktičnega usposabljanja zaključno poročilo.
  • Ustni zagovor praktičnega usposabljanja.

Temeljna literatura in viri

/

Navodila za praktično usposabljanje

Navodila za PU 2010-11

Načini ocenjevanja

Priprava končnega poročila in ustni zagovor praktičnega usposabljanja.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI024

Letnik: 3

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 24

Obseg:

  • Terenske vaje: 480 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
samostojno delo