Poslovno-tehniška fakulteta

Obvladovanje digitalnih virov in dokumentov

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja ustvarjanja in shranjevanja digitalnih vsebin in baz podatkov. Ta predmet bo študentom omogočil uporabo pridobljenega znanja v ustreznih praktičnih situacijah s tega področja. Na ta način bo študente usposobil za obvladovanje digitalnih virov in dokumentov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika in interneta.

Vsebina

 • Temeljna znanja s področja obvladovanja digitalnih virov in dokumentov:
 • ◦ Osnove informatike

  ◦ Ustvarjanje digitalnih vsebin

  ◦ Digitalno shranjevanje

  ◦ Klasifikacija digitalnih dokumentov

  ◦ Uvod v baze podatkov

  ◦ Digitalni viri

  ◦ Upravljanje z digitalnimi viri

  ◦ Sistemi za upravljanje z vsebinami

  ◦ Proste digitalne vsebine

  ◦ Digitalne večpredstavnostne vsebine

  ◦ Zasebnost in digitalne pravice

  ◦ Osnove preiskovanja digitalnih dokumentov

 • Uporaba orodij za računalniško obdelavo in analizo podatkov in besedil
 • Uporaba interneta kot vira informacij

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:

 • osnovne koncepte informatike
 • različne uporabniške programske opreme
 • internetnih virov
 • Temeljna literatura in viri

  • Battelle, J. (2010). Iskanje: kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo. Ljubljana: Pasadena
  • Bogataj Jančič, M. (2008). Avtorsko pravo v digitalni dobi: problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi. Ljubljana: Pasadena
  • Gradišar, M., Jaklič, J., Turk, T. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta
  • Chapman, N. P., Chapman, J. (2011) Digital multimedia. Chichester : J. Wiley & Sons
  • Coughlin, T. M. (2008). Digital Storage in Consumer Electronics: The Essential Guide. Burlington: Elsevier
  • Harvey, R. (2010). Digital Curation: A How-To-Do-It Manual. New York: Neal-Schuman Publishers
  • Hoffer, J. A., Ramesh, V., Topi, H. (2013 ali 2016). Modern Database Management. New Jersey : Pearson Education

  Načini ocenjevanja

  Uspešno opravljen končni pisni izpit ter sprotno preverjanje z domačimi nalogami, kolokviji in projektnim delom. Pozitivno ocenjeno sprotno delo je pogoj za pripustitev h končnemu pisnemu izpitu. Z domačimi nalogami in projektnim delom se preveri usposobljenost za uporabo programskih orodij s področja obvladovanja digitalnih virov in dokumentov. S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje zgradbe in delovanja digitalnih virov ter obvladovanja dokumentov.

  Reference nosilca

  Prof.dr. Imre Cikajlo je izredni profesor za področje elektrotehnike na Univerzi v Novi Gorici.

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI027

  Letnik: 1

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  Asistent:

  ECTS: 4

  Obseg:

  • Predavanja: 15 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 55 ur

  Vrsta predmeta: obvezni

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, domače naloge, projektno delo s študijo izbrane tematike s področja predmeta