Poslovno-tehniška fakulteta

Elektrotehnika (n)

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom, katerih študijski cilji niso bazično elektrotehniški, predstaviti principe elektrotehnike in elekltronike. Študijsko gradivo je tako predstavljeno na bazičnem nivoju s povdarkom na analitičnem reševanju praktičnih problemov. Študenti se preko reševanja problemov tako seznanijo z uporabo elektrotehnike in elektronike v vsakdanjem življenju.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih: Tehniška matematika in Tehniška fizika.

Vsebina

 • Uvod
 • Električno in magnetno polje
 • Električni tok
 • Elementi vezij
 • Analiza enosmernih vezij
 • Analiza izmeničnih vezij
 • Polprevodniki in diode
 • Operacijski ojačevalnik
 • Digitalna vezja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi principi električnega in magnetnega polja. Snov se nadaljuje s poglavjem o električnem toku in lastnostmi snovi. Sledi obdelava električnih elementov vezij ter osnove enosmerne in izmenične analize. Po obdelavi polvodniških elementov se predmet nadaljuje z digitalnimi vezji. Osnovni cilhj predmeta je dat študentom vpogled v integracijo elektronskih in računalniških sklopov kot centralne tehnologije v znatnem delu današnjih produktov.

Temeljna literatura in viri

 • G. Rizzoni, Principles and Aplications of Electrical Engineering, McGraw-Hill Higher Education, Boston 2000.
 • L. R. Carley, P. Khosla, Introduction to Electrical and Computer Engineering, McGraw-Hill Inc., Boston 1998.

Načini ocenjevanja

 • S pisnim delom izpita se ocenjujejo praktična in računska znanja osnovnih principov elektrotehnike.
 • Z ustnim delom izpita pa se preverjajo teoretična znanja osnov elektrotehnike.
 • Reference nosilca

  Prof. dr. Marko Zavrtanik je starejši raziskovalec na Odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev na Institutu Jožef Stefan in profesor za elektrotehniko na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici.

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI042

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 7

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur
  • Samostojno delo: 85 ur

  Vrsta predmeta: obvezni

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja in vaje