Poslovno-tehniška fakulteta

Statistika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Namen predmeta je zagotoviti matematično znanje in veščine, ki so potrebne pri kvalitativnem in kvantitativnem študiju poslovnih/finančnih problemov. Študenti se naučijo osnovnih konceptov teorija verjetnostnega računa in statistike, z uporabo Excela/Geogebre.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Verjetnost in statistika
  • Definicija in osnovni pojmi
  • Računanje z dogodki
  • Slučajne spremenljivke
  • Matematično upanje, varianca, mediana
  • Regresija in korelacijski coeficiente
  • Preizkušanje statističnih domnev:

  postopek preizkušanja domnev, osnovna in ničelna domneva, napake pri preizkušanju domnev

  • Bivariatna analiza: analiza povezanosti dveh opisnih spremenljivk nominalnega in ordinalnega značaja (χ^2 test, Spearmanov koeficient korelacije), ugotavljanje linearne povezanosti dveh numeričnih spremenljivk (Pearsonov koeficient korelacije, enostavna linearna, regresija, koeficient determinacije).
  • Uporaba računalniških programov Excel/GeoGebra za statistično analizo: urejanje in prikazovanje podatkov, izračun vseh pomembnih parametrov, preizkušanje domnev.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Do konca tega predmeta bo študent sposoben:

 • izbrati ustrezno statistično metodo za analizo danega nabora podatkov v Excelu/GeoGebra in interpretirati rezultate, urejanje in prikaz podatkov
 • izračunati statistične parametre (pričakovano vrednost, povprečje, varianco, mediano, standardni odklon, …)
 • testiranje statističnih hipotez
 • določiti verjetnost dogodka
 • Temeljna literatura in viri

  • A. Vadnjal, Elementarni uvod v verjetnostni račun, DZS, Ljubljana, 1979
  • R. Jamnik, Matematika, DMFA, Ljubljana 1994
  • M. Omladič, V. Omladič, Matematika in denar, Knjižnica Sigma, DMFA, Ljubljana, 1995
  • M. Omladič, D. Kobal, M. Jerman, Poslovna matematika, Visoka strokovna šola za podjetništvo, Portorož, 2002
  • Košmelj, K. (2001). Uporabna statistika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

  Načini ocenjevanja

  Seminarska naloga in domača naloga, pisni izpit

  Reference nosilca

  Doc. dr. Irina Elena Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot docentka za področje matematike ter raziskovalka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na področju teorije algebraičnih hiperstruktur. Ona predava Matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici.

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI031

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 3

  Obseg:

  • Predavanja: 15 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 45 ur

  Vrsta predmeta: obvezni

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, vaje in izdelava domačih nalog