Poslovno-tehniška fakulteta

Statistika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Namen predmeta je zagotoviti matematično znanje in veščine, ki so potrebne pri kvalitativnem in kvantitativnem študiju poslovnih/finančnih problemov. Študenti se naučijo osnovnih konceptov teorija verjetnostnega računa in statistike, z uporabo Excela/Geogebre.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Verjetnost in statistika
  • Definicija in osnovni pojmi
  • Računanje z dogodki
  • Slučajne spremenljivke
  • Matematično upanje, varianca, mediana
  • Regresija in korelacijski coeficiente
  • Preizkušanje statističnih domnev:

  postopek preizkušanja domnev, osnovna in ničelna domneva, napake pri preizkušanju domnev

  • Bivariatna analiza: analiza povezanosti dveh opisnih spremenljivk nominalnega in ordinalnega značaja (χ^2 test, Spearmanov koeficient korelacije), ugotavljanje linearne povezanosti dveh numeričnih spremenljivk (Pearsonov koeficient korelacije, enostavna linearna, regresija, koeficient determinacije).
  • Uporaba računalniških programov Excel/GeoGebra za statistično analizo: urejanje in prikazovanje podatkov, izračun vseh pomembnih parametrov, preizkušanje domnev.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Do konca tega predmeta bo študent sposoben:

 • izbrati ustrezno statistično metodo za analizo danega nabora podatkov v Excelu/GeoGebra in interpretirati rezultate, urejanje in prikaz podatkov
 • izračunati statistične parametre (pričakovano vrednost, povprečje, varianco, mediano, standardni odklon, …)
 • testiranje statističnih hipotez
 • določiti verjetnost dogodka
 • Temeljna literatura in viri

  • A. Vadnjal, Elementarni uvod v verjetnostni račun, DZS, Ljubljana, 1979
  • R. Jamnik, Matematika, DMFA, Ljubljana 1994
  • M. Omladič, V. Omladič, Matematika in denar, Knjižnica Sigma, DMFA, Ljubljana, 1995
  • M. Omladič, D. Kobal, M. Jerman, Poslovna matematika, Visoka strokovna šola za podjetništvo, Portorož, 2002
  • Košmelj, K. (2001). Uporabna statistika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

  Načini ocenjevanja

  Seminarska naloga in domača naloga, pisni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Dorota Korte se je leta 2006 doktorirala iz fizike na Tehnicni Univerzi Silesia, Poljska. Raziskovalno delo je začela leta 2007 na Tehnicni Univerzi Silesia v Giwice, Poljska, kjer je bila zaposlena 1 leto kot asistentka in 3 leta kot adiunkt. Od junija 2008 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici. Predava Fiziko na VSVV, Statistiko na VSVV, PTF in FZO.

  Univerzitetna koda predmeta: 1GI031

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 3

  Obseg:

  • Predavanja: 15 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 45 ur

  Vrsta predmeta: obvezni

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, vaje in izdelava domačih nalog