Poslovno-tehniška fakulteta

Elektronsko poslovanje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

- Seznaniti študente s temeljnimi koncepti domene elektronskega poslovanja ter jim, s pomočjo primerov dobre prakse, predstaviti različne oblike in poti elektronskega poslovanja, sodobne poslovne izzive in tehnične vidike elektronskega poslovanja.

- Opremiti študente z osnovnimi veščinami uporabe sodobnih informacijskih tehnologij in spletnih storitev, ki podpirajo procese elektronskega poslovanja.

- Razviti sposobnost študentov za uporabo znanja za ustvarjalno reševanje konkretnih poslovnih problemov s podporo informacijsko- komunikacijskih tehnologij in spletnih storitev.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega ali slovenskega jezika, osnovno poznavanje računalništva in informatike

Vsebina

Predmet uvaja študente v poznavanje običajnih oblik elektronskega poslovanja ter predstavi informacijske tehnologije in spletne storitve, ki izboljšujejo produktivnost poslovanja.

Vsebina predmeta je oblikovana na način, da nudi podporo študentom pri prepoznavanju in reševanju problemov povezanih z elektronskim poslovanjem. Predmet vključuje primere dobrih praks in izkušenj, ki omogočajo aktivno vključevanje študentov in jim pomagajo pri osvajanju znanja.

Predmet obsega:

- osnove elektronskega poslovanja,

- oblike elektronskega poslovanja,

- elektronsko izmenjavo podatkov,

- elektronske plačilne sisteme,

- možnosti in priložnosti elektronskega poslovanja,

- varnostne vidike elektronskega poslovanja ter

- pravna in etična vprašanja.

Praktična seminarska naloga se osredotoča na analizo konkretnega poslovnega problema ter izbiro elektronske rešitve za ta problem.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje:

- osnov elektronskega poslovanja,

- načinov komunikacije in izmenjave poslovnih podatkov, informacij in dokumentacije prek elektronskih medijev

- izbaranih informacijskih tehnologij in spletnih storitev za različna področja elektronskega poslovanja

Temeljna literatura in viri

  • Chaffey, Dave (2010). E-business and e-commerce management: strategy, implementation and practice. Harlow (Essex): Pearson Education; London: FT Financial Times ; New York: Prentice Hall
  • Laudon, Kenneth C., Traver, Carol Guercio (2011). E-commerce: business, technology, society. Boston: Pearson
  • Napier, H. Albert, Rivers, Ollie N., Wagner, Stuart W. (2006). Creating a Winning E-Business. Boston: Thomson Course Technology

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustno predstavitvijo in diskusijo, Pisni izpit

Univerzitetna koda predmeta: 1GI035

Letnik: 3

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 15 ur
  • Vaje: 45 ur
  • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
frontalna predavanja z diskusijo, uporaba in analiza sodobnih storitev, portalov in sistemov e-poslovanja, študije primerov, izdelava seminarske naloge.