Poslovno-tehniška fakulteta

Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s pravnimi viri, nacionalnimi in evropskimi, njihovo hiearhijo in medsebojno povezavo, s temeljnimi pogoji za sklepanje pravnih poslov, učinki teh poslov in načini prenehanja obveznosti. Podrobno se seznanijo s posameznimi, v praksi najpogostejšimi tipi pogodb, pridobijo pa tudi splošna znanja s področja industrijske lastnine in avtorskega prava. S področja delovnega prava in prava družb pridobijo osnovna znanja, vezana na pogodbo o zaposlitvi in značilnosti posameznih gospodarskih družb ter postopke insolventnosti.

V okviru predmeta potekajo predavanja in vaje na katerih se študenti seznanijo s praktičnimi primeri obravnavanih tem.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- znanje osnov pravoznanstva,

- poznavanje temeljnih načel in osnov obligacijskih razmerij,

- poznavanje zakonske ureditve v praksi najpogostejših pogodb,

- poznavanje prava intelektualne lastnine,

- poznavanje temeljnih značilnosti posameznih gospodarskih družb in posebnosti obligacijskih razmerij v postopkih insolventnosti,

- poznavanje ureditve delovnih razmerij.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno splošno znanje, ki ga pridobijo študenti v srednješolskem izobraževalnem programu.

Vsebina

 • Predstavitev predmeta in učnih pripomočkov
 • Napotki za študij
 • Predstavitev študijskih obveznosti
 • Seznanitev s temeljnimi pravnimi pojmi, pravnimi viri in hiearhijo pravnih virov
 • Pravo evropske unije
 • Temeljna načela obligacijskih razmerij
 • Gospodarske pogodbe – splošno
 • Pogodbe
 • Pravice intelektualne lastnine z osnovami prava intelektualne lastnine
 • Licenčna pogodba
 • Pogodba o avtorskem delu
 • Pogodba o zaposlitvi z osnovami delovnega prava
 • Osnove prava družb – temeljne značilnosti gospodarskih družb in posebnosti obligacijskega prava v postopkih isolventnosti

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se najprej seznanijo s temeljnimi pravnimi pojmi, pravnimi viri in njihovo hiearhijo. Sledi obravnava posameznih sklopov po programu s poudarkom na uporabi pravnih norm v praksi, obvladanju splošnih pravnih istitutov poznavanju načina in postopa praktičnega urejanja pravne teme iz študijskega programa.

Temeljna literatura in viri

 • Obligacijski zakonik (OZ)
 • Obligacijski zakonik z uvodnimi pojasnili dr. Damjana Možina, GV Založba, Ljubljana 2013
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o urejanju trga dela z uvodnimi pojasnili, GV zZaložba, Ljubljana 2013
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 • Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili, GV založba 2012
 • Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
 • Zakon o industrijski lastnini s komentarjem, GV Založba 2013
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)

Načini ocenjevanja

 • Ustni izpit
 • Pisni test
 • Predstavitev primerov iz sodne prakse v povezavi z obravnavano temo ali določenega pravnega instituta.
Ocenjevanje kompetenc:
 • Pisni test je namenjen sprotnemu preverjanju.
 • Z ustnim izpitom se ocenjujejo znanje osnov delovno pravne zakonodaje, znanje ureditve delovnih razmerij, poznavanje temeljnih značilnosti posameznih gospodarskih družb in znanje osnov obligacijskih razmerij.
 • S predstavitvijo primerov oz. določenega pravnega instituta se ocenjuje samostojnost obdelave teme in zmožnost povezave s teorijo. Predstavitev primerov iz sodne prakse ali določenega pravnega instituta je pogoj za pristop k ustnemu izpitu.

Reference nosilca

Nadija Šuler, univ. dipl. pravnica

Področja dejavnosti: pravo gopodarskih družb, delovno pravo, civilno materialno in procesno pravo, gospodarsko pravo, notariat.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI034

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 5

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 80 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje na katerih študenti predstavijo primere iz sodne prakse ali določen pravni institut