Poslovno-tehniška fakulteta

Računalniško programiranje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Računalnik nam omogoča ali pomaga pri reševanju najrazličnejših nalog in problemov. Čeprav lahko za njihovo reševanje velikokrat uporabimo že napisano programsko opremo, pa v praksi večkrat naletimo tudi na naloge, ki zahtevajo posebej za ta namen napisan program. Cilj predmeta Računalniško programiranje je predstaviti študentom temeljne koncepte programiranja. Učni načrt je oblikovan tako, da študente spozna z vsemi osnovnimi programerskimi koncepti ter jih usposobi za samostojno pisanje programov v jeziku Java. Osvojena znanja bodo s pridom uporabljali pri reševanju problemov za katere je potrebna namensko napisana programska oprema.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebna so osnovna matematična znanja ter osnovna znanja uporabe računalnika in vsaj enega od sodobnih operacijskih sistemov (Windows, Linux ali OS X).

Vsebina

 • Uvod
 • Osnovni pojmi
 • Prvi korak v javi
 • Programski stavki in metode
 • Delo z vhodno-izhodnimi enotami
 • Objection orientirano programiranje
 • Napredno programiranje
 • Grafični uporabniški vmesnik

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo osvojili osnovne pojme (objektno orientiranega) računalniškega programiranja in spoznali programski jezik Java. Sposobni bodo samostojno zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo sodobnih programskih orodij. Pridobili bodo osnovno razumevanje računalniških sistemov in arhitektur ter sposobnost samostojnega reševanja realnih problemov s pomočjo računalniškega programiranja.

Temeljna literatura in viri

 • Mrhar, P. (2002). Java 2 – prvi korak. Šempeter pri Gorici: Flamingo.
 • Mesojedec, U., Fabjan B. (2004). Java2: temelji programiranja. Ljubljana: Pasadena.
 • Eck, D. J. (2011). Introduction to Programming Using Java. 6th Edition, http://math.hws.edu/javanotes/.
 • Eckel, B. (2002). Thinking in Java, 3rd Edition, http://www.mindview.net/Books/TIJ/.
 • Barnes, D.J., Kolling, M. (2004). Objects First with Java – A Practical Introduction using BlueJ, 2nd Edition, Prentice Hall/Pearson Education.
 • Sierra, K., Bates, B. (2005). Head First Java, 2nd Edition, O’Reilly, Sebastopol.
 • Wirth, N. (1985). Računalniško programiranje I. Ljubljana: DMFA.
 • Wirth, N. (1985). Računalniško programiranje II. Ljubljana: DMFA.
 • Učno razvojno okolje za Javo – BlueJ (URL: http://www.bluej.org/index.html)

Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga z ustnim zagovorom, kjer se preveri zmožnost samostojne izdelave računalniškega programa za izbran praktični problem.
 • Pisni izpit, kjer se ocenjuje znanje temeljnih konceptov programiranja v jeziku Java ter zmožnosti samostojnega reševanja krajših programerskh problemov.

Reference nosilca

Prof. dr. Barbara Koroušić Seljak je znanstvena sodelavka na Institutu »Jožef Stefan«, Odseku za računalniške sisteme, in docentka računalništva na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Doktorski naziv s področja računalništva in informatike je prejela na Univerzi v Ljubljani. Njena glavna raziskovalna področja so povezana z načrtovanjem in razvojem naprednih in vgrajenih računalniških sistemov ter metahevrističnimi optimizacijskimi algoritmi. B. Koroušić Seljak je avtorica Odprte platforme za klinično prehrano, ki predstavlja sklop spletnih in mobilnih aplikacij in naprav za načrtovanje klinične prehrane. Aktivno sodeluje v strokovnih združenjih EuroFIR AISBL in Slovensko združenje za klinično prehrano, kjer je članica upravnih odborov.

Prof. dr. Barbara Koroušić Seljak is a senior researcher at the Computer Systems Department, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia. She earned her Ph.D. at the University of Ljubljana in Computer Science and Informatics. She is further an Assist. Prof. in Computer Science at the Jožef Stefan International Postgraduate School. She is a member of the Executive Boards of the association EuroFIR AISBL and the Slovenian Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Her research work, publications and projects focus on software design of real-time and embedded systems. However, she is also very interested in meta-heuristic methods, which may be applied to practical optimization problems, such as computer-supported diet planning. BKS is an author of the Open Platform for Clinical Nutrition, i.e. a complex system of web and applications and devices aimed to support both dieticians and patients in dietary assessment and treatment.

Izbrane objave / Selected bibliography

PAPA, Gregor, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, PAVLIN, Marko. Device and method for acquisition and transfer of signals : patentna prijava GB1407135. London: Intellecual Property Office, 23. apr. 2014.

BIZJAK, Mojca, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Development and validation of an electronic FFQ to assess food intake in the Slovene population. Public health nutrition, ISSN 1368-9800, 2014, vol. 17, iss. 8, str. 1729-1737.

BENEDIK, Evgen, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, SIMČIČ, Marjan, ROGELJ, Irena, BRATANIČ, Borut, DING, Eric L., OREL, Rok, FIDLER MIS, Nataša. Comparison of paper- and web-based dietary records : a pilot study. Annals of nutrition and metabolism, ISSN 0250-6807, 2014, vol. 64, no. 2, str. 156-166.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, STIBILJ, Vekoslava, POGRAJC, Larisa, FIDLER MIS, Nataša, BENEDIK, Evgen. Food composition databases for effective quality nutritional care. Food chem.. [Print ed.], [in press] 2013, 38 str., doi: 10.1016/j.foodchem. 2013.02.061.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, PAPA, Gregor. MatPort – online mathematics learning with a bioinspired decision-making system. International journal of innovative computing and applications. [Print ed.], 2011, vol. 3, no. 1, str. 50-57.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Web-based eHealth applications with reference to food composition data. V: European food composition data for better diet, nutrition and food quality. European journal of clinical nutrition, vol. 64, suppl., 2010, London; Paris: John Libbey, str. S121-S127.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Computer-based dietary menu planning : how to support it by complex knowledge?. Lect. notes comput. sci., 2010, vol. 6276, str. 587-596.

KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Computer-based dietary menu planning. J. food compos. anal., 2009, vol. 22, no. 5, str. 414-420, doi: 10.1016/j.jfca.2009.02.006.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI037

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
poučevanje bo sestavljeno iz treh sklopov. prvi sklop bodo predavanja, kjer bodo predstavljene in razložene vse vsebine iz učnega programa. drugi sklop bo obsegal praktične laboratorijske vaje, kjer bodo študenti na predavanjih obravnavane vsebine uporabili v praktičnih problemih in programih. tretji sklop bo obsegal samostojno delo študentov v okviru katerega bodo morali sproti reševati domače naloge ter na koncu izdelati še seminarsko nalogo v obliki daljšega programa.