Poslovno-tehniška fakulteta

Internet stvari

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja informatike in povezovanja pametnih naprav. Ta predmet bo študente seznanil z novo ero digitalnih naprav in pomenom njihove povezljivosti . Študentje bodo usposobljeni za obvladovanje osnovnih principov povezovanja naprav v omrežje in komunikacijo z njimi.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika, poznavanje omrežnih tehnologij in interneta.

Vsebina

 • Temeljna znanja s področja informacijske tehnologije
 • Pametne naprave
 • Naprave, mreže in internet
 • Podatki in njihova uporaba
 • Aplikacije internetnih stvari
 • Varnost in zasebnost
 • Vpliv na družbo

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:

 • osnovne koncepte informatike, osnove računalniških omrežij
 • povezane naprave in interakcije med njimi
 • osnovno programsko opremo za komunikacijo

Temeljna literatura in viri

 • L. Kostrevc , Računalništvo in informatika, Ljubljana : Pasadena, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana)
 • M. P. Clark, Data networks, IP, and the Internet : protocols, design, and operation, Chichester : Wiley, cop. 2003
 • Alur, Rajeev, Principles of cyber-physical systems, Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The MIT Press, 2015
 • Hwang Kai, Fox Geoffrey C., Dongarra Jack. v Distributed and cloud computing : from parallel processing to the Internet of things. Waltham : Morgan Kaufmann, cop. 2012
 • O. Hersent, D. Boswarthick, O.Elloumi, The internet of things : key applications and protocols. Chichester : Wiley, 2012
 • M. Miller, The Internet of things : how smart TVs, smart cars, smart homes, and smart cities are changing the world, Indianapolis (Indiana) : Que, cop. 2015
 • A. Škraba, R. Stojanović, A.Zupan, A.Koložvari, D.Kofjač, Speech-controlled cloud-based wheelchair platform for disabled persons, Microprocessors and microsystems ISSN: 0141-9331.- Vol. 39, no. 8 (nov. 2015), str. 819-828

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni izpit ter uspešno predstavljeno seminarsko delo. S seminarskim delom se preveri usposobljenost za uporabo in povezovanje pametnih naprav ter njihova predstavitev. S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje delovanja računalniških omrežij ter komunikacijskih protokolov .

Reference nosilca

Prof.dr. Imre Cikajlo je zagovarjal doktorat znanosti na področju robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Od leta 2003 do leta 2004 je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Tohoku v Sendai, na Japonskem in leta 2007 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Japonska. Trenutno je višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani in izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija. Prof.Cikajlo je sodeloval pri več projektih 7. okvirnega programa EU-(GENTLE/S, MIMICS, CORBYS) in H2020 (PD_manager) in inovativnih projektih za startupe (MindMyths Ltd) in gospodarstvo (Gorenje). Objavil je več kot 30 znanstvenih člankov, skupaj več kot 100, 3 poglavja v tujih znanstvenih monografijah. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se uporabljajo v kliničnem in / ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI026

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Seminar: 15 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja, seminarsko delo s študijo izbrane tematike in diskusijo s področja obvladovanja pametnih naprav, njihove vloge, razumevanja omrežij