Poslovno-tehniška fakulteta

Projekt 2 - individualno raziskovalno delo (n)

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Za razliko od Projekta 1, ki je skupinski, je Projekt 2 individualen. Cilj tega predmeta je usposobiti študenta za samostojno raziskovalno delo.

Spodbujali bomo projekte, ki bodo vezani na reševanje problemov, zanimivih za konkretna delovna okolja. Zaželeno je, da projekti odražajo interdisciplinarno naravo študija. Vsekakor pa bo študent pri izbiri tematike raziskovalnega dela lahko uveljavil svoje specifične strokovne interese in se usmeril bolj v tehnološko, informacijsko ali ekonomsko-organizacijsko smer. Zagotovljeno bo svetovanje ob izbiri teme, omogočeno pa bo tudi vključevanje v obstoječe raziskovalne projekte, na katerih sodelujejo mentorji. V času trajanja projekta bodo potekali redni sestanki študenta in mentorja, po potrebi pa bo vključen tudi strokovnjak iz podjetja.

Tema projekta bo praviloma definirana tako, da jo je možno nadgraditi oziroma razširiti do magistrskega dela, v okviru katerega bo tako mogoča še večja poglobitev v izbrano tematiko in reševanje zahtevnejših problemov.

Pridobljene kompetence:

− poznavanje metodologije raziskovalnega dela,

− samostojna in učinkovita uporaba različnih informacijskih virov,

− usposobljenost samostojnega poglabljanja znanja na izbranem področju,

− obvladovanje raziskovalnega pristopa k reševanju konkretnih problemov,

− sposobnost pisne in ustne predstavitve raziskovalnega dela in rezultatov v skladu z uveljavljenimi standardi.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Izbira tematike raziskovalnega dela
 • Iskanje relevantne literature
 • Samostojno raziskovalno delo pod vodstvom mentorja
 • Obdelava podatkov
 • Predstavitev raziskovalnega dela v obliki članka
 • Predstavitev raziskovalnega dela v obliki plakata
 • Ustna predstavitev raziskovalnega dela.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in veščine:

Pri predmetu študenti osvojijo osnovno metodologijo raziskovalnega dela. Naučijo se uporabljati različne informacijske vire ter kako le-te uporabiti za poglabljanje znanja na izbranem področju. Študenti se usposobijo za reševanje konkretnih problemov z uporabo raziskovalnega pristopa. Prav tako pa pridobijo tudi osnovne veščine predstavitve raziskovalnega dela v pisni in ustni obliki.

Pridobljena znanja in veščine bodo študentom v pomoč pri izdelavi magistrske naloge. Ob primerno izbrani temi in kakovostni izvedbi pa zagotovo tudi dodatna referenca pri iskanju zaposlitve.

Temeljna literatura in viri

 • The structure, Format, Content and Style of a Journal-Style Scientific Paper”, dostopno na http://abacus.bates.edu.
 • I. Kuščer, O strokovnem pisanju, Obzornik, 11, 1996, 73-79.
 • T. Leben-Pivk, Komentar k članku o strokovnem pisanju avtorja Ivana Kuščerja, Obzornik, 11, 1996, strani 80-81.
 • Michael Alley, The craft of scientific presentations: Critical steps to succed and critical errors to avoid, Second Edition, 2013, Springer.
 • McConnell, S.: Rapid development, Taming Wild Software Schedules, Microsoft Press, 1996.
 • Linthicum, D.S.: Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services, Addison Wesley, Boston 2004.

Načini ocenjevanja

Pisna predstavitev raziskovalnega dela v obliki članka.

Priprava plakata in ustna predstavitev.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI028

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 15 ur
 • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski / angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, skupinska srečanja in individualne konzultacije s koordinatorjem, individualne konzultacije z mentorjem, samostojno raziskovalno delo pod vodstvom mentorja, pisna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela v obliki članka in plakata, ustna predstavitev.