Poslovno-tehniška fakulteta

Ekonomika za inženirje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s temelji strateškega vodenja podjetij ter obvladovanja stroškov poslovnih sistemov in procesov.

Poseben poudarek je na obvladovanju stroškov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih: Ekonomika in organizacija za podjetje, Poslovna matematika, Osnove računalništva in Statistika.

Vsebina

 • Uvod
 • Lizing
 • Osnovne teorije proizvodnje in stroškov
 • Projekti v razvoju podjetja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se seznanijo z osnovnimi principi bančnega vodenja ter obvladovanja stroškov.

Temeljna literatura in viri

Obvezna

 • B. Bergant (2011): Ekonomika in organizacija v gospodarskih subjektih, Nova Gorica, od strani 224 do 256
 • F. Bizjak (2008): Osnove ekonomike podjetja za inženirje, Nova Gorica

Dodatna

 • N. Klein (2007): Doktrina šoka
 • N. Chomsky (2013): Profit pred ljudmi

Načini ocenjevanja

 • S pisnim delom izpita se ocenjujejo praktična in računska znanja osnovnih principov analize in načrtovanja vodenja podjetja.
 • Individualna seminarska naloga.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI001

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 12

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 240 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, individualno reševanje finančnih vprašanj doma in predstavitev dobljenih rešitev