Poslovno-tehniška fakulteta

Uvod v sodobne tehnološke sisteme

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov sodobnih, hitrorazvijajočih in inovativnih tehnoloških sistemov. Učni načrt zajema sistematični pristop k strukturiranemu definiranju trajnostnega sistema in robustni opredelitvi učinkov trajnostnega razvoja ter njegovih multiplikativnih učinkov. Moderni tehnološki sistemi so umeščeni v okvir trajnostnega razvoja, kjer študenti pridobijo razumevanje tako pozitivnih kot negativnih vplivov posameznih tehnologij na ekonomski, okoljski in socialni vidik razvoja.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • Osnovno razumevanje sodobnih tehnologij, njihovih principov in uporabljenih metodologij, kar prispeva k osnovni splošni in partikularni razgledanosti profila magistranta;
 • Razumevanje koncepta trajnosti in trajnostnega razvoja s poudarkom na vlogi sodobnih tehnoloških procesov.

Temeljni cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje ocenjevanja trajnostnega stanja in potenciala posameznih sodobnih tehnologij in tehnike na splošno.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje slovenskega jezika. Za uspešno osvajanje snovi je potrebno osnovno znanje s področja matematike, fizike in kemije.

Vsebina

 • Uvod v predmet
 • Trajnost in trajnostni razvoj
 • Trajnostni razvoj lokalnih skupnosti
 • Procesne tehnologije
 • Biotehnologija
 • Okoljske tehnologije
 • Sodobna masovna predelava in izdelava
 • Komunikacije
 • Nanotehnologija
 • Vesoljska tehnika

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo po opravljenem predmetu osvojili sistematično znanje in celovito razumevanje razlike med trajnostjo in trajnostnim razvojem, ter vlogo sodobnih tehnologij pri tem. Razumeli bodo koncept trajnostnega razvoja in pomembnost harmonizacije okoljskega, ekonomskega in socialnega vidika razvoja. Na osnovnem nivoju bodo seznanjeni z aktualnim stanjem na področju najpomembnejših sodobnih tehnologij (bio-, nano-, okoljskih, informacijske,…), ki močno vplivajo oz. bodo predvidoma vplivali na razvoj človeške družbe, kakovosti bivanja in geo-politične razmere na našem planetu.

Temeljna literatura in viri

 • GJERKEŠ, Henrik. Uvod v sodobne tehnološke sisteme : zapiski predavanj : verzija 1.1. Nova Gorica: [H. Gjerkeš], 2009. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1011963], posodobitve na http://www.ung.si/~hgjerkes.
 • D. Mulhall, Our molecular future: How Nanotechnology, Robotics, Genetics, and Artificial Intelligence will Transform our World, Prometheus Books, Amherst, New York, 2002.
 • K.E. Drexler, The Engines of Creation: The Comming Era of Nanotechnology, Anchor Books, Doubleday, 1986.
 • William McDonough and Michael Braungart (2013). The Upcycle: Beyond Sustainability — Designing for Abundance. North Point Press.
 • BIO 2005-2006-Giude to Biotechnology, Biotechnology Industry Organisation, www. Bio.org.

Načini ocenjevanja

 • Opravljena seminarska naloga, ki je pogoj za opravljanje izpita.
 • Pisni in ustni izpit.

Reference nosilca

Pridr. Prof. Dr. Henrik Gjerkeš

Univerzitetna koda predmeta: 2GI002

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 12

Obseg:

 • Predavanja: 40 ur
 • Seminar: 20 ur
 • Samostojno delo: 240 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
tematika predmeta bo pregledno razdeljena na logične sklope. podana bo v obliki frontalnega predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja in odgovori, vzpodbujanje h kreativnemu razmišljanju), obiska znanstvenega večera in mentorsko vodenega individualnega dela v seminarskem delu.