Poslovno-tehniška fakulteta

Projekt 1

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za interdisciplinarno skupinsko projektno delo ter jim omogočiti, da v praksi preizkusijo in nadgradijo znanje in veščine za reševanje problemov s področja gospodarskega inženiringa.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

- sposobnost iskanja in razumevanja relevantnih primerov dobrih praks na izbranem področju in njihovo kritično ovrednotenje s stališča uporabnosti za dani kontekst projektne naloge,

- sposobnost pridobivanja manjkajočih informacij in specifičnega strokovnega znanja na področju gospodardskega inženiringa, povezanim s konkretnim kontekstom projektne naloge,

-sposobnost skupinskega reševanja realnih interdisciplinarnih problemov,

- sposobnost pisno in ustno predstaviti svoj projekt ter razpravljati o projektu in z njim povezanih temah s strokovno in drugo zainteresirano javnostjo.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Od študentov se pričakuje znanje, pridobljeno pri predmetih Uvod v sodobne tehnologije in Ekonomika za inženirje ter pripravljenost na skupinsko delo.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študenti reševali konkreten problem s področja gospodarskega inženiringa, ob katerem bodo skozi praktično delo spoznavali principe projektnega vodenja in skupinskega projektnega dela. Problem bo dovolj zapleten, da bo zahteval interdisciplinarni pristop in timsko delo. Projektna naloga bo vsa-ko leto nova in bo skrbno izbrana na podlagi realnih problemov iz konkretnih okolij (podjetij, organizacij, lokalnih skupnosti). Zahtevala bo konkretne rešitve s praktično vrednostjo.

Študijski proces pri predmetu bo potekal skozi naslednje faze:

1. Uvod

 • Predstavitev ciljev predmeta
 • Navodila za projektno delo

2. Vzpostavitev projekta

 • Predstavitev projektne naloge
 • Organizacija projektnega tima

3. Podrobnejši načrt projektnega dela

 • Koordiniranje projekta in način dela
 • Razdelitev dela
 • Določitev faz projekta
 • Časovnica
 • Diskusija in svetovanje

4. Skupinsko delo

 • Reševanje zastavljenega problema za projektno nalogo in koordinacija
 • Redna (online) srečanja s pregledom vmesnih rezultatov po fazah
 • Diskusija in svetovanje

5. Zaključno poročilo

 • Priprava pisnega poročila
 • Priprava na javno predstavitev
 • Svetovanje
 • Javna predstavitev

6. Zaključna analiza projekta

 • Kritična ocena rezultatov projekta
 • Ocena poteka projekta
 • Povzetek izkušenj – kaj smo se naučili

Predvideni študijski rezultati

Tekom predmeta bodo študenti pridobili

 • poznavanje temeljnih načel projektnega vodenja in znanje o tem, kako delovati kot odgovoren član ekipe,
 • veščine, kako pridobiti dodatno potrebno znan-je in informacije za reševanje specifičnega zahtevnega problema s področja gospodarskega inženiringa, vezanega na projektno nalogo,
 • poznavanje skupinske dinamike v projektni skupini;
 • sposobnost učinkovitega in asertivnega komuniciranja o odprtih vprašanjih;
 • sposobnost kritičnega ocenjevanja svojega osebnega prispevka k rezultatom ekipe.

Temeljna literatura in viri

Za pripravo na projektno delo:

R. Newton: The Theory and Practice of Project Management: Creating Value Thorough Change. Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978‐0‐230‐53667‐8

Glede na naravo predmeta literatura sicer ni predpisana vnaprej. Določijo jo mentorji vsako leto sproti za vsako od skupin študentov glede na vsebino izbranih projektov. Dodatne vire kot del učnega procesa ob pomoči mentorjev poiščejo študenti sami.

Načini ocenjevanja

Ocenjevanje je opisno, z ocenami »opravljeno« ali »ni opravljeno«. Upošteva se sprotno spremljanje razvoja projekta in njegovih rezultatov, vključno s projektnim komuniciranjem in uprav-ljanjem skupinske dinamike, z elementi vrstniške evalvacije in samoevalvacij, vmesne predstavitve, pisno poročilo in zaključna predstavitev rezultatov projekta z diskusijo.

Reference nosilca

Tanja Urbančič je dekanja Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, kjer je zaposlena kot redna profesorica za področje računalništva. Dopolnilno je zaposlena kot raziskovalka na Institutu Jožef Stefan na Odseku za tehnologije znanja. Njene raziskovalne in pedagoške aktivnosti

so osredotočene na upravljanje znanja in tehnologije znanja z aplikacijami v biomedicini in izo-braževanju. Sodelovala je pri razvoju novih metod za modeliranje človekove veščine in za odkrivanje znanja iz velikih tekstovnih baz. Je soavtorica poglavij v knjigah uglednih mednarodnih založb in člankov v revijah, kot so IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Engineering Applica-tions of Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Review in druge. Ima več kot 20 let izkušenj z načrtovanjem in implementacijo novih študijskih programov in z vpeljevanjem novih metod poučevanja v visokošolsko prakso. Na Univerzi v Novi Gorici koordinira uvajanje e-učenja in ak-tivnosti v iniciativi Odprimo Slovenijo (Opening up Slovenia). Skupaj z Mitjo Jermolom je razvila in vpeljala v prakso inovativen mednarodni on-line mentorski program Open Education for a Better World, v okviru katerega je ekspertno vodenje zagotovljeno številnim razvijalcem odprtih izo-braževalnih virov z vsega sveta. Sodelovala je tudi v drugih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja tehnologij in upravljanja znanja, med drugim v projektih Sol-Eu-Net, ConCreTe in Ex-plorEdu. Na magistrskem študijskem progamu Gospodarski inženiring na Univerzi v Novi Gorici že več kot 10 let mentorsko vodi interdisciplinarne skupinske študentske projekte.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI004

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 24 ur
 • Samostojno delo: 201 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski ali angleški

Metode poučevanja in učenja:
• učenje z delom (learning-by-doing): teoretični uvod bo omejen na osnovna načela načrtovanja in projektnega dela. nato se bodo študentje seznanili s cilji projekta, ki jih bodo morali izpolniti s skupinskim delom. projektna naloga in meotda dela bosta zagotavljala čim bolj avtentično izkušnjo projektnega dela v interdisciplinarni skupini. • preučevanje primerov dobre prakse • skupinsko raziskovanje in projektno delo • skupinska posvetovanja (razprava, dodatna pojasnila, vprašanja in odgovori, obravnavanje posebnih vprašanj) • mentorji bodo redno spremljali napredek študentov, po potrebi pa bodo vključeni tudi zunanji svetovalci.