Poslovno-tehniška fakulteta

Robotika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Predmet Robotika daje pregled čez celotno področje robotike. Znanja so izbrana glede na potrebe inženirjev, ki uvajajo ali vzdržujejo robotske celice ali linije v industriji. V teoretičnem delu predmeta študentje dobro spoznajo geometrijski model robota, katerega poznavanje je bistveno pri programiranju robotov. Pri praktičnem delu predmeta se študentje v manjših skupinah temeljito naučijo programirati sodobne industrijske robote.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje, ki ga študentje pridobijo v prvi stopnji študija predvsem matematike, fizike in elektrotehnike.

Vsebina

 • Uvajanje robotizacije
 • Gradniki robotov
 • Kinematika in dinamika robotskih mehanizmov
 • Sistemi vodenja in programiranja robotov
 • Primeri uporabe robotov v industriji

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Znanje opisov lege s homogenimi transformacijskimi matrikami, poznavanje geometrijskih modelov robotskih mehanizmov, poznavanje regulacijskih shem, ki so značilne za robotiko. Povezava teoretičnih znanj geometrijskih modelov robota s programiranjem industrijskih robotov. Programiranje in delo z industrijskimi roboti. Uporaba znanj pri kreiranju robotske proizvodne celice.

Temeljna literatura in viri

 • T. Bajd, M.Mihelj, J. Lenarčič, A. Stanovnik, M. Munih: Robotika, Založba FE in FRI, 2008.
 • T. Bajd, M.Mihelj, J. Lenarčič, A. Stanovnik, M. Munih: Robotics, Springer, 2010.

Načini ocenjevanja

 • Pisni del izpita je izveden s seminarsko. Vsak študent dobi svojo nalogo, v kateri mora izkazati znanje, ki se navezuje na določitev kinematičnih parametrov robota in nastavek matematičnega modela kinematike.
 • Z ustnim delom izpita pa se preverjajo teoretična znanja, pridobljena tekom predavanj in vaj. Ocenjuje se poznavanje problemov uvajanja industrijske robotike v podjetja, znanje o zgradbi in delovanju robotov, znanje o načinih vodenja in načrtovanja in še posebej o gibalnih značilnostih robotskih mehanizmov in osnovna znanja o tehnoloških in ekonomskih vidikih uvajanja robotizacije v podjetja.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI010

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 33 ur
 • Seminar: 12 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja