Poslovno-tehniška fakulteta

Metode in sistemi za podporo odločanja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študente napredne metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih realnih odločitvenih problemov. Poudarek je na spoznavanju in obvladovanju metod odločitvene analize in večparametrskega modeliranja, praktični uporabi programske opreme za podporo pri odločanju ter na reševanju zahtevnih praktičnih odločitvenih problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanja matematike, računalništva in informatike, ki ustrezajo prvi stopnji bolonjskega študija tehniške usmeritve.

Vsebina

 • Uvod
 • Odločitvena analiza
 • Uporabni vidiki podpore odločanja
 • Odločitveni sistemi in sistemi za podporo pri odločanju
 • Napredne metode odločitvenega modeliranja
 • Praktično usposabljanje

Predvideni študijski rezultati

 • Razumevanje konceptov odločanja, odločitvenih procesov in sistemov za podporo pri odločanju
 • Poznavanje pristopov odločitvene analize in razumevanje metod odločitvenega modeliranja
 • Pridobljena sposobnost identificirati odločitveni problem ter opredeliti njegove lastnosti in komponente
 • Znanje, potrebno za izdelavo odločitvenega modela in njegovo uporabo za reševanje realnega odločitvenega problema
 • Pridobljene osnovne veščine uporabe računalniške programske opreme za podporo pri odločanju

Temeljna literatura in viri

 • M. Bohanec: Odločanje in modeli. 1. ponatis. DMFA – založništvo, 2012. ISBN 978-961-212-190-7.
 • E. Jereb, M. Bohanec, V. Rajkovič, V. DEXi : Računalniški program za večparametrsko odločanje. Moderna organizacija, Kranj, 2003.
 • J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott: Multi-Criteria Decision Analysis: State of the art surveys. International Series in Operations Research and Management Science, Volume 78. Springer, 2005. ISBN 978-0-387-23081-8.
 • D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, S. Moyle (eds.) Data Mining and Decision Support: Integration and Collaboration. Kluwer 2003. ISBN 1-4020-7388-7.

Načini ocenjevanja

seminarska naloga z ustnim zagovorom, pisni ali ustni izpit

Reference nosilca

Prof. dr. Marko Bohanec je redni profesor za področje računalništva.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI011

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmeti

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja