Poslovno-tehniška fakulteta

Optimiranje virov in procesov

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnov optimizacije s poudarkom na optimiranju proizvodnih virov in procesov.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

 • poznavanje teoretičnih osnov optimiranja, elementov optimizacijskih problemov in vrst optimizacijskih metod,
 • sposobnost prepoznavanja značilnih problemov optimiranja proizvodnih virov in procesov, opredelitve njihovih elementov in izbire primerne optimizacijske metode,
 • usposobljenost za kompetentne sogovornike načrtovalcem in razvijalcem računalniško podprtih optimizacijskih postopkov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebna so znanja matematike s prve stopnje naravoslovnega ali tehničnega študija ter osnovna znanja uporabe računalnika.

Vsebina

 • Uvod
 • Optimiranje proizvodnih virov in procesov
 • Numerična optimizacija v praksi
 • Kombinatorična optimizacija v praksi

Predvideni študijski rezultati

Predvideni so naslednji študijski rezultati:

 • razumevanje konceptov optimizacije in optimizacijskih metod,
 • uspešno prepoznavanje optimizacijskih problemov v praksi,
 • zmožnost formuliranja optimizacijskih problemov,
 • uporaba optimizacijskih metod in orodij,
 • vrednotenje in interpretacija rezultatov optimizacije.

Temeljna literatura in viri

 • D. Corne, M. Dorigo, F. Glover (Eds.): New Ideas in Optimization, McGraw Hill, London, 1999. ISBN 007-709506-5.
 • A. E. Eiben, J. E. Smith: Introduction to Evolutionary Computing. Corrected second printing. Springer, Berlin, 2007. ISBN 978-3-540-40184-1.
 • P. Siarry, Z. Michalewicz (eds.): Advances in Metaheuristics for Hard Optimization, Springer, Berlin, 2008. ISBN 978-3-540-72959-4.
 • L. Zadnik-Stirn: Metode operacijskih raziskav za poslovno odločanje, Visoka šola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto, 2001. ISBN 961-6309-07-2.

Načini ocenjevanja

 • S seminarsko nalogo se ocenjuje sposobnost razpoznavati probleme optimiranja virov in procesov, opredeliti njihove elemente in izbrati primerno optimizacijsko metodo.
 • S pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje teoretičnih osnov optimiranja, formulacije optimizacijskih problemov, optimizacijskih metod in vrednotenja njihovih rezultatov.

Reference nosilca

Prof. dr. Bogdan Filipič je izredni profesor za področje računalništva in informatike.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI012

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja