Poslovno-tehniška fakulteta

Upravljanje znanja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstaviti osnovne koncepte, metode in tehnike upravljanja znanja in študenta usposobiti za reševanje konkretnih problemov upravljanja znanja v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- poznavanje osnovnih principov upravljanja znanja in njihovega pomena v poslovnem okolju,

- razumevanje pomena in povezave med tehnološkimi in netehnološkimi vidiki upravljanja znanja,

- razumevanje aktivnosti upravljanja znanja in možnosti za njihovo uporabo v konkretnih situacijah,

- sposobnost pregleda stanja upravljanja znanja v konkretnem okolju, sposobnost identifikacije problemov in predlaganja izboljšav,

- sposobnost uporabe programskih orodij s področja tehnologij znanja,

- priprava in razumevanje študij primerov,

- sposobnost avtonomne presoje pri strokovnem delu,

- aktivno sodelovanje v diskusiji, predstavljanje in zagovarjanje mnenja, upoštevanje drugih stališč.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi ni potrebno predhodno znanje.

Vsebina

 • Uvod v upravljanje znanja
 • Tehnologije znanja
 • Upravljanje znanja in poslovno okolje
 • Netehnični vidiki upravljanja znanja

Predvideni študijski rezultati

− razumevanje problematike zajemanja, transformacij in prenosa znanja,

− obvladovanje izbranih metod in tehnik za podporo aktivnostim upravljanja znanja,

− sposobnost za prepoznavanje in reševanje konkretnih problemov upravljanja znanja v poslovnem okolju.

Temeljna literatura in viri

 • T. H. Davenport, L. Prusak: Working knowledge. Harvard Business School Press, 2000.
 • C. De Brun, NHS National Library for Health: ABC of Knowledge Management, 2005. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/knowledge/docs/ABC_of_KM.pdf.
 • Y. Malhorta: Knowledge Management and Virtual organizations. Idea Group Publishing, 2000.
 • Chapter 11: Knowledge Management from the book E. Turban, J.E. Aronson, T. Liang, R. Sharda: Decision Support and Business Intelligence, eighth edition, Prentice Hall, 2011.
 • J. McKenzie, C. Van Winkelen: Understanding the Knowledgeable Organization: Nurturing Knowledge Competence. Thomson, 2004.
 • J. F. Sowa: Knowledge Representation. Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Brooks/Cole Thompson Learning, 2000.
 • D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, S. Moyle, S. (eds.): Data mining and decision support: Integration and collaboration. Kluwer Academic Publishers, 2003.

Načini ocenjevanja

sprotno delo, seminarska ali projektna naloga, ustni izpit

Univerzitetna koda predmeta: 2GI019

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 18 ur
 • Vaje: 6 ur
 • Seminar: 6 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, diskusija, predstavitev individualnih študij primerov, vaje z računalniškimi orodji