Poslovno-tehniška fakulteta

Proizvodni informacijski sistemi

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Funkcija proizvodnih informacijskih sistemov je podpora vodenju procesov na vmesnem segmentu med fizičnim nivojem in poslovnim nivojem. Namen predmeta je seznaniti slušatelje z osnovno strukturo funkcij vodenja proizvodnega nivoja ter s koncepti informacijskih sistemov za podporo vodenju. Namen je tudi predstaviti mesto in vlogo proizvodnih informacijskih sistemov v integriranem informacijskem sistemu, predvsem pa zvezo s poslovnim nivojem.

Cilji predmeta so:

 • osvežiti osnove informacijskih sistemov in relacijo do proizvodnih procesov
 • pridobiti razumevanje osnovnih funkcij vodenja na proizvodnem nivoju
 • poudariti pomen informacijske podpore proizvodnemu managementu kot enega izmed stebrov uspešnega poslovanja
 • ilustrirati koncepte na praktičnih zgledih

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

 • Uvod
 • Viri podatkov, zbiranje, komunikacija, prikaz in shranjevanje
 • Podpora nadzoru proizvodnje
 • Planiranje proizvodnje
 • Kontrola kakovosti
 • Planiranje virov v podjetju (ERP – Enterprise Resource Planning)

Temeljna literatura in viri

Domača

 • Strmčnik S. (1998). Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov. Založba FE, Ljubljana.
 • Kavčič B. Upravljanje proizvodnje. Visola šola za upravljanje in poslovanje. Novo Mesto.
 • Srića V., S. Traven, M. Pavlić (1995). Informacijski sistemi. Gospodarski Vestnik, Ljubljana.
 • Matko D., S. Strmčnik, B. Zupančič in G. Mušič (1995). Računalniško vodenje procesov. Založba FER, Ljubljana.

Tuja

 • Polke M. (1994). Process Control Engineering. VCH, Weinheim.
 • Morton T. E. and D. W: Pentico (1993). Heuristic Schedulling Systems with Applications to Production Systems and Project Management. John Wiley & sons, NewYork.
 • Morris H. M. (1998). Automation Software Guide. Control Engineering.
 • Kourti Th. (2002). Process analysis and abnormal situation detection: from theory to practice. IEEE Control Systems Magazine,October, pp.10-25.

Načini ocenjevanja

Seminarska ali projektna naloga, ustni izpit

Univerzitetna koda predmeta: 2GI020

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 15 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja