Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovna angleščina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta: študentje poglobijo, na napredni ravni razumevanja in komunikacije, znanje angleškega jezika s specifično

terminologijo na področju poslovnih študij in managementa.

Študenti pridobijo kompetence:

znanje strokovne terminologije v angleškem

jeziku, ki se nanaša na področje poslovnih šudij

in managementa;

znanje o principih uspešne poslovne

komunikacije v angleškem jeziku;

temeljne veščine kritičnega razmišljanja in

aplikacijo teh veščin pri reševanju samostojnih nalog.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za predmet je potrebno srednjošolsko znanje

(raven mature) splošne angleščine; zaželjeno

znanje: Angleški jezik na prvi stopnji študija

Gospodarski inžiniring.

Vsebina

Poglobljena analiza besedil na temo poslovnih

študij in managementa.

Raven jezikovne in kontekstualne analize: napredna.

Principi uspešne poslovne okomunikacije.

Vaje: samostojno reševanje komunikacijskih nalog in refleksije študentov glede analiziranih

tem.

Predvideni študijski rezultati

Študentje se seznanijo z principi besedilne analize in analize specifičnih pojmovov.

Sledijo analize tekstov, ter samostojna refleksija podiplomantov na obravnavane teme in pojmovlje. Ključni del predavanj je posvečen bogatenju besedilnega zaklada in pojmovlja.

Na vajah, poudarek je na samostojnem razmišljanju študentov o temah v kontekstu

napredne rabe poslovnega angleškega jezika, ter razmišljanje o etiki pri uporabi kritičnega razmišljanja.

Temeljna literatura in viri

Duckworth, Michael. 2003. Oxford Business English: Business Grammar and Practice. Oxford:

Oxford University Press.

MacKenzie, Ian. 2006. Professional English in Use: Finance. Cambridge: Cambridge University

Press.

MacKenzie, Ian. 2010. English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics

Students (Cambridge Professional English). Cambridge: Cambridge University Press.

Revija The Economist

Revija New Scientist

Revija Scientific American

Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit • Ustni izpit 70/30

Reference nosilca

Mag. Milena Kovačević

prof. angleškega jezika in književnosti in primerjalne književnosti, lektorica za angleški jezik, redno zaposlena na UNG.

Po študiju angleškega jezika in književnosti in primerjalne književnosti na Univerzi v Zagrebu, prof.

Kovačević je bila tri leta leta raziskovalka na mednarodnem projektu anglistike Filozofske fakultete v Zagrebu. Po projektu, osem let je bila svetovalka za britansko izobraževanje v britanski kulturni diplomaciji (British Council Zagreb). Kot profesorica angleškega jezika in književnosti in primerjalne književnosti, prof.

Kovačević je nosilka predmeta Angleški jezik na fakultetah Univerze v Novi Gorici, Slovenija (od leta 2003). Prof. Kovačević je imela predavanja na univerzah v Franciji, Angliji, Danskem, Italiji, Grčiji.

Nagrada: Rektorjeva nagrada Univerze v Zagrebu.

Principal education and research areas: English literature; Comparative literature.

After obtaining BA (Hons) in English language and literature and Comparative Literature from Zagreb University, prof. Kovačević was asked to work as novice researcher within and international project at

English department, Zagreb University. Prof. Kovačević then spent eight years as advisor for the field of British education in British cultural diplomacy (British Council Zagreb). Prof. Kovačević has been teaching English at the University of Nova Gorica, Slovenia (since year 2003) and has had lectures at universities in

France, England, Denmark, Italy, Greece.

Awards: Rector’s Award (Zagreb University);

Izbrane objave

1. KOVAČEVIĆ, Milena. On human sensitivity. The D. H. Lawrence Society Newsletter, ISSN 0147-2739,

Spring 2018, str. 10-19. [COBISS.SI-ID 5168379]

2. KOVAČEVIĆ, Milena. The logic of the soul and the power of the self. Etudes lawrenciennes, ISSN 0994-

5490, 2009, no. 40, str. 109-117. [COBISS.SI-ID 1391611]

3. KOVAČEVIĆ, Milena. The notions of reality and unreality in D. H. Lawrence. Etudes lawrenciennes,

ISSN 0994-5490, 2008, no. 38, str. 53-61. [COBISS.SI-ID 1005563]

4. KOVAČEVIĆ, Milena. Language and culture : reflections, experience. European English Messenger,

ISSN 0960-4545, autumn 2007, vol. 16, 2, str. 37-41. [COBISS.SI-ID 821755]

5. KOVAČEVIĆ, Milena. Istraživanja o usvajanju drugoga i/ili stranoga jezika : suvremeni pravci razvoja.

Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 2009, vol. 38, no. 2, str. 159-168.

[COBISS.SI-ID 1344251]

6. KOVAČEVIĆ, Milena. Istraživanja engleskoga kao prvoga i drugoga jezika. Strani jezici : časopis za

primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 2006, vol. 35, no. 4, str. 395-405. [COBISS.SI-ID 646395]

7. KOVAČEVIĆ, Milena. Strategije usvajanja stranog jezika – teorijska ishodišta. Strani jezici : časopis za

primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 1999, vol. 28, no. 3-4, str. 137-148. [COBISS.SI-ID 646651]

8. KOVAČEVIĆ, Milena. Filozofska i lingvistička semantika. Strani jezici : časopis za primijenjenu

lingvistiku, ISSN 0351-0840, 1994, vol. 23, no. 1, str. 8-21. [COBISS.SI-ID 651771]

9. KOVAČEVIĆ, Milena. Usvajanje jezika na morfo-sintaktičkoj razini u djece rane dobi. Strani jezici :

časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 1993, vol. 22, no. 3-4, str. 224-238. [COBISS.SI-ID

646907]

10. KOVAČEVIĆ, Milena. Nastava jezika u ranoj dobi : razvoj nastavnikove samospoznanje. Strani jezici :

časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 2007, vol. 36, no. 3, str. 199-206. [COBISS.SI-ID

756219]

11. KOVAČEVIĆ, Milena. Transfer materinskoga jezika u učenju stranoga jezika: slovensko-engleski slučaj.

Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN 0351-0840, 2005, vol. 34, no. 3, str. 235-243.

[COBISS.SI-ID 647163]

12. KOVAČEVIĆ, Milena. Britansko obrazovanje danas. Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku,

ISSN 0351-0840, 1998, vol. 27, no. 2, str. 91-99. [COBISS.SI-ID 652027]

Univerzitetna koda predmeta: 2GI021

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 18 ur
  • Vaje: 6 ur
  • Seminar: 6 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: angleški jezik

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • vaje • učenje z raziskovanjem • individualno delo (eseji, predstavitev)