Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovna angleščina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Jezikovna in vsebinska analiza bolj zahtevnih besedil in poslovnih tem v angleškem jeziku. Poglobljena refleksija o izbranih poslovnih temah, bogatenje besednega in sintaksičnega zaklada. Podiplomant pripravi seminarsko nalogo in predstavi svojo izbrano poslovno temo. Predmet omogoča študentu da poglobi obstoječe znanje in jezikovne sposobnosti ter razvija razumevanje bolj kompleksnih besedil in tem v angleškem jeziku.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Obvezno znanje angleškega jezika na ravni mature.

Pogoj za pristop izpitu:

 • prisotnost na predavanjih 80%
 • seminarska naloga (esej in predstavitev).
 • Vsebina

  Izbrana tematska poglavja v angleškem jeziku:

  corporate culture; company planning; customer loyalty; customer may not ring twice; understanding business cultures; managing a small business; management styles; professional training; real-life managers; working hours.

  Temeljna literatura in viri

  • Jakeman, V., Whitehead, R. Business English Higher Practice Texts. Oxford: Oxford University Press. 2002.
  • Swan, M., Walter, C. The Good Grammar Book with Answers: Oxford: Oxford University Press. 2004.
  • Zee, A. Fearful Symmetry. The Search for Beauty in Modern Physics. Princeton and Oxford: Princeton University Press. 2007.
  • The Economist
  • Scientific American

  Načini ocenjevanja

  seminarska naloga (esej in predstavitev), pisni izpit.

  Univerzitetna koda predmeta: 2GI021

  Letnik: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  Asistent:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 15 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

  Vrsta predmeta: izbirni predmet

  Jeziki: angleščina

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja