Postopki in roki za prijavo na razpis

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v dodiplomske študijske programe za študijsko leto 2019/2020

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa

Roki za prijave za izvedbo vpisa v 1. letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Kandidati iz EU Tujci (ne EU)
1. prijavni rok od 12. 2. do 18. 3. 2019 od 12. 2. do 30. 3. 2019
2. prijavni rok od 22. do 29. 8. 2019 od 1. 5. do 1. 7. 2019
3. prijavni rok - od 1. 8. do 1. 9. 2019
prijave do zasedbe mest 25. in 26. 9. 2018 (do 12h)* 10. do 26. 9. 2018 (do 12h)
prijave do zasedbe mest DUP 10. do 26. 9. 2018 (do 12h)* 10. do 26. 9. 2018 (do 12h)

DUP- študenti programa Digitalne umetnosti in prakse

Roki za preizkus umetniške nadarjenosti, program Digitalne umetnosti in prakse
Prijavni rok Oddaja mape Razgovor
1. prijavni rok do 18. 6. 2019 od 25. 6. do 6. 7. 2019
2. prijavni rok do 4. 9. 2019 od 7. do 13. 9. 2019
3. prijavni rok ob prijavi v nekaj dneh po prijavi

Roki za prijave za izvedbo vpisa v višji letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Kandidati iz EU Tujci (ne EU)
1. prijavni rok od 1. do 17. 9. 2019 od 1. do 17. 9. 2019

Roki za prijave za izvedbo vpisa roki za diplomante in vzporedni študij

Prijavni rok Kandidati iz EU
1. prijavni rok od 1. do 17. 9. 2019

Postopki za prijavo na razpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ za programe za katere izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do roka, objavljenega v razpisu. Po pošti mora priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti najkasneje v petih dneh po roku za oddajo prijave na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici.

Kot pravočasna se upošteva:

  • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu in
  • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 30. 3. 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti najkasneje v petih dneh po roku za oddajo prijave na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici.

V roku za zapolnitev mest se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

  • kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
  • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.


Postopki in roki za tujce (ne EU)

Državljani držav članic Evropske unije in državljani držav nečlanic Evropske unije, ki so sami ali njihovi starši davčni zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji, se prijavljajo pod enakimi pogoji in v enakih rokih kot državljani Republike Slovenije.

Tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo enako kot državljani Republike Slovenije v rokih, ki so določeni za tujce (ne EU).

Več na strani: Pogoji za vpis tujcev

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v prvem letniku dodiplomskega študija v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih.

Več na strani: Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Razpis za vpis

Celoten razpis za vpis bo objavljen na spletni strani Ministrstva za izobrazevanje, znanost in šport.

Prosta mesta na koncesioniranih študijskih programih 1. stopnje v drugem prijavnem roku

V drugem prijavnem roku, ki poteka od 22. do 29. avgusta, se lahko za vpis prijavite na katerikoli dodiplomski študijski program 1. stopnje (UNI ali VS) Univerze v Novi Gorici.
Opis programov in vpisni pogoji so objavljeni na spletni strani Univerze v Novi Gorici.