Dodiplomski univerzitetni študijski program Slovenistika

Študijski program:Študijski program prve stopnje Slovenistika - prenovljen
Študijsko področje:jezikoslovje, literarna teorija in zgodovina
Šifra programa:1SI2
Stopnja programa:Prva stopnja univerzitetni
Ime listine:diploma
Strokovni naslov:diplomirani slovenist (UN) oziroma diplomirana slovenistka (UN)
Okrajšava naslova:dipl. slov. (UN)
Zaključni izpit:da
Dekan:prof. dr. Peter Purg

Vpisni pogoji

Vpišejo se lahko kandidati, ki so:

  • opravili splošno maturo,
  • pred 1. 6. 1995 končali program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program,
  • opravili poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja in ekonomski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati z opravljeno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in
  • oceno pri predmetu slovenščina v 3. in 4. letniku srednje šole (10 % točk).

Kandidati z opravljeno poklicno maturo bodo izbrani glede na :

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk) in
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (10% točk).

Študentom je omogočen prehod iz drugih visokošolskih in višješolskih študijskih programov.

Študentom in diplomantom katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov nosilci predmetov lahko priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom Univerze v Novi Gorici in se vsebinsko vsaj 70% prekrivajo s predmeti na predlaganem študijskem programu .
Za neposredni prehod v drugi letnik mora študent s tako priznanimi izpiti zbrati enako število točk iz prvega letnika kot študenti predlaganega programa, torej vsaj 46 ECTS točk, sicer se lahko vpiše le v prvi letnik.
Za neposredni prehod v tretji letnik mora študent s tako priznanimi izpiti zbrati vse točke prvega letnika (60 ETCS) in enako število točk iz drugega letnika kot študenti predlaganega programa, torej vsaj 44 ECTS točk.

Diplomanti višješolskega strokovnega študija se lahko vpišejo le v prvi letnik, lahko pa vložijo prošnjo za priznanje posameznih izpitov.

Študent, ki je na Univerzi v Novi Gorici študiral po dosedanjem študijskem programu Slovenistika, se lahko ob prehodu v višji letnik prepiše v ustrezni letnik študijskega programa Slovenistika I. stopnje, ki ustreza merilom Bolonjske deklaracije. Manjkajoče predmete po novem programu mora opraviti do konca študija.
Komisija za študijske zadeve obravnava študentske vloge za prehod med programi individualno, pri čemer se določi tudi individualni študijski program, ki ga mora študent opraviti za dokončanje študija.

Predmetnik refresh

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Bližnje in oddaljeno branje slovenskega romana 150 5
Glasoslovje slovenskega jezika 150 5
Kulturna industrija in kreativni sektor v Evropski uniji 120 4
Novi mediji 120 4
Slovenska poezija od Prešerna do danes 150 5
Slovenski knjižni jezik in jezikovna standardizacija 150 5
Teorija literarnega diskurza 75 5
Uvod v študij jezika 150 5
Vzpostavitev sistema slovenske literature 150 5
Zgodovina in teorija umetnosti in medijev I 240 4
Zgodovina slovenskega jezika 150 5
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Akustika 120 4
Dialektologija 120 4
Frazeologija 120 4
Furlanski jezik, literatura in kultura 120 4
Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine 120 4
Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti 120 4
Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti 120 4
Izbrana poglavja iz svetovne književnosti 120 4
Jezikovnosvetovalni seminar 120 4
Kulturni menedžment: strategije, razvoj in povezovanje znanja in regionalnega gospodarstva 120 4
Literatura in druge umetnostne zvrsti 120 4
Metodologija literarnega raziskovanja 120 4
Osnove prevajanja 120 4
Osnove računalništva 120 4
Pisateljice kot kulturne posrednice 120 4
Semiotične pokrajine ob mejah: Primeri pomembnejših ameriških in evropskih obrobij 120 4
Slovenska uprizoritvena umetnost 120 4
Spomin in zgodovina 120 4
Statistične metode 120 4
Uporaba videa in gibljive grafike v sporazumevanju 120 4
Uvod v literarno interpretacijo 120 4

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Angleški jezik 1 120 4
Digitalna humanistika 180 4
Drama in digitalni obrat 150 5
Lektoriranje 150 5
Literatura na stičišču 160 5
Morfologija slovenskega jezika 150 5
Pripovedna gledišča in žarišča slovenske kratke proze 150 5
Skladnja slovenskega jezika 150 5
Sodobni načini zbiranja jezikovnih podatkov 150 5
Svetovna književnost I. – zapisi univerzalnih pomenov in vrednot 150 5
Zgodovina in teorija umetnosti in medijev I 240 4
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Akustika 120 4
Dialektologija 120 4
Frazeologija 120 4
Furlanski jezik, literatura in kultura 120 4
Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine 120 4
Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti 120 4
Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti 120 4
Izbrana poglavja iz svetovne književnosti 120 4
Jezikovnosvetovalni seminar 120 4
Kulturni menedžment: strategije, razvoj in povezovanje znanja in regionalnega gospodarstva 120 4
Literatura in druge umetnostne zvrsti 120 4
Metodologija literarnega raziskovanja 120 4
Osnove prevajanja 120 4
Osnove računalništva 120 4
Pisateljice kot kulturne posrednice 120 4
Semiotične pokrajine ob mejah: Primeri pomembnejših ameriških in evropskih obrobij 120 4
Slovenska uprizoritvena umetnost 120 4
Spomin in zgodovina 120 4
Statistične metode 120 4
Uporaba videa in gibljive grafike v sporazumevanju 120 4
Uvod v literarno interpretacijo 120 4

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Angleški jezik 2 120 4
Arhivistika 120 4
Dimenzije večjezičnosti 150 5
Jezikoslovni seminar 150 5
Literarni sistem in njegove ustanove 150 5
Literarnovedni seminar 150 5
Pomenoslovje in pragmatika 150 5
Psiholingvistika 150 5
Slovenski literarni diskurz in spol 150 5
Tržaška literatura 150 5
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Akustika 120 4
Dialektologija 120 4
Frazeologija 120 4
Furlanski jezik, literatura in kultura 120 4
Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine 120 4
Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti 120 4
Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti 120 4
Izbrana poglavja iz svetovne književnosti 120 4
Jezikovnosvetovalni seminar 120 4
Kulturni menedžment: strategije, razvoj in povezovanje znanja in regionalnega gospodarstva 120 4
Literatura in druge umetnostne zvrsti 120 4
Metodologija literarnega raziskovanja 120 4
Osnove prevajanja 120 4
Osnove računalništva 120 4
Pisateljice kot kulturne posrednice 120 4
Semiotične pokrajine ob mejah: Primeri pomembnejših ameriških in evropskih obrobij 120 4
Slovenska uprizoritvena umetnost 120 4
Spomin in zgodovina 120 4
Statistične metode 120 4
Uporaba videa in gibljive grafike v sporazumevanju 120 4
Uvod v literarno interpretacijo 120 4