Gospodarska zgodovina

Cilji in kompetence

• Študente seznaniti z vsebinami, s katerimi bodo poglobili svoje poznavanje lokalne regionalne in svetovne gospodarske zgodovine.
• Na osnovi gospodarsko zgodovinskih vsebin študentje lahko razumejo izvor sodobnih gospodarskih ureditev in vzročno posledično razmerje med posameznimi družbenimi podsistemi.
• Poznavanje in razumevanje primerjalne gospodarske uspešnosti/neuspešnosti posameznih družb, držav, kulturnih okolij; vstopanja v procese gospodarske modernizacije; strukturnih endogenih in eksogenih dejavnikov dolgoročnega ekonomsko-historičnega razvoja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti.

Vsebina

Pri predmetu se študentke in študentje seznanijo z gospodarsko zgodovino kot znanstveno disciplino, njenimi temeljnimi metodološkimi in konceptualnimi izhodišči. Predmet prav tako vključuje predstavitev dolgoročnih razvojnih tendenc v ekonomiji in tudi v družbi, ki so imele za posledico preobrazbo gospodarske in socialne podobe v moderni dobi s poudarkom na indusrrializaciji na nacionalnih in mednarodnih ravneh v primerjalnem kontekstu. Predstavitev osrednjih strukturnih gospodarskih procesov in transformacij je vpeto v širši družbeni kontekst, v kontekst vzročno-posledične pogojenosti gospodarskega, socialnega, političnega in kulturnega razvoja. Vsebina predmeta je členjena na sledeče vsebine: nastajanje in delovanje različnih gospodarsko-političnih ureditev ¬(ekonomski liberalizem, avtoritarni sistemi ekonomskega dirigizma, centralno-planske ekonomije in uravnavane tržne ekonomije oziroma mešani gospodarski modeli s simbolom države blagostanja), koncepti moderne gospodarske rasti, mednarodna trgovina, mednarodne ekonomske organizacije in ureditve, potrošniška družba, zadružništvo, regionalne razlike in integracije/ globalizacija, monetarni in finančni nacionalni in mednarodni sistemi, razmerja med tehnologijo, znanstveno raziskovalnim delom in gospodarskim razvojem, izobraževanje in prebivalstvo kot ekonomski faktor .

Predvideni študijski rezultati

• Spoznavanje dinamike in temeljnih značilnosti gospodarskega razvoja oziroma nastajanja modernih gospodarskih sistemov jim omogoči orientacijo v gospodarskem času in prostoru, to je primerjalno analitično umeščanje konkretnega gospodarskega dogajanja v kompleks siceršnjih družbeno gospodarskih ozadij.
• Študentke in študenti razvijejo sposobnost kritične presoje gospodarsko zgodovinskih procesov, njihovo vpetost v družbeno okolje, sposobnost problematiziranja posameznih gospodarskih pojavov na osnovi relevantnih virov ali gospodarsko zgodovinopisne literature

Temeljna literatura in viri

 • F. Braudel, A History of Civilizations, Penguin Books, New York, 1993. E-gradivo
 • R. Cameron, A Concise Economic History of the World from Paleolithic Time to the present. Oxford University Press, Oxford, 2003. E-gradivo
 • G. Kenwood in A. L. Lougheed, The Growth of the International Economy 1820–2000. An Introductory Text. Fourth Edition, Routledge, London, 1999. E-gradivo
 • A. Maddison, The World Economy: Historical Statistics. Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development cop., Paris, 2003. Katalog E-gradivo
 • D. Landes, The wealth and poverty of nation: why some are so rich and some so poor?. London, 1999.
 • D. Landes, The unbound Prometheus: Technological Change and industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, 1988. Katalog E-gradivo
 • N. Rosenberg, R. Landau, D. Mowery (ed.), Techology and the wealth of Nation, Standford, 1992.
 • C. Kindleberger, The Financial history of Western Europe. New York-Oxford, 1993. E-gradivo
 • D. Hansen, European economic history : from mercantilism to Maastricht and beyond, Copenhagen, 2001. E-gradivo
 • The Economic History of Eastern Europe, Oxford, 1985/1986.
 • J. Lampe, M. Jackson, Balkan Economic History 1550-1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations, Bloomington, 1982.
 • T. Hočevar, The Structure of the Slovenian Economy 1848-1963, New York 1965.
 • Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjene Slovenije do mednarodnega priznanja Republike Slovenije, 1848-1992, Ljubljana, 2005. Katalog

Načini ocenjevanja

Ustni izpit

Reference nosilca

Žarko Lazarević se prvenstveno ukvarja z gospodarsko zgodovino. Vsebinsko posega s svojimi raziskavami na različna področja gospodarskega razvoja Slovenije. Tako tematika njegovega raziskovalnega dela sega od preučevanja razvoja kmetijstva, procesa industrializacije, razvoja finančnega sektorja, zadružništva, podjetništva, nacionalizma v ekonomiji/nacionalnega interesa, oglaševanja in blagovnih znamk ter vsebin upravljanja z zgodovino. Sloveniji. Temu pa se pridružuje tudi raziskovanje vpliva gospodarskih procesov na družbeno strukturo in v tem okviru zlasti dolgoročno strukturno spreminjanje gospodarsko–socialne podobe Slovenije.

Recent publications:

Books:

 • Plasti prostora in časa : iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. Stoletja (Chapters from the economic history of Slovenia in the first half of 20th Century) (Ljubljana 2009)
 • Prilozi finansijskoj istoriji Jugoistočne Evrope 20. veka : pregledi iz Slovenije i Srbije. (Contributions to financial history of Southeastern Europe) Beograd: Megatrend univerzitet, 2011.
 • SHIBA, Nobuhiro (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.), SUZUKI, Kenta (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). School history and textbooks : a comparative analysis of history textbooks in Japan and Slovenia, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013.

Recent selected articles:

 • Von der Besatzung zur Liquiderung - : das slowenische Bankwesen in den 1940er Jahren, in: Ralf Ahrens (ed.), Umbrüche und Kontinuitäten in der mitteleuropäischen Kreditwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, (Geld und Kapital, 2005/06, Stutgart, 2008, 47-62);
 • Kontinuitäten und Brüche : der lange Weg zu einer slowenischen Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Klaus Tenfelde, Sabine Rutar and Rolf Wörsdörfer (eds.), Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien, (Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Nr. 41) (Essen, 2009, 51-69);
 • The replacement of economic elites in Slovenia after world war II., in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (2010, Nr. 2, 147-162);
 • Slovenian Banks during the Great Depression, in: Economic and Financial Stability in SE Europe in a Historical and Comparative Perspective : Fourth Conference of Southeast Europe Monetary History Network (Beograd 2010, 1-16);
 • Cooperative models, practices, and meanings : tools for coping with personal and social risks. Megatrend rev., 2011, vol. 8, no. 2, pp. 233-258;
 • Education and economic development in Slovenia : some observations up to WWI. In: VODOPIVEC, Peter (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.). The role of education and universities in modernization processes in Central and South-Eastern European counties [i. e. countries] in 19th and 20th century, (Zbirka Vpogledi, 3). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Avstrijski znanstveni institut; Wien: Zentrum für Soziale Innovation, 2011, pp. 103-114;
 • Backgrounds and concepts of economic sanctioning in Slovenia during the 20th century. In: KOSTER, Margo de (ed.).Justice in wartime and revolutions : Europe, 1795-1950 : Europe, 1795-1950. Bruxelles = Brussels = Brussel: Algemeen Rijkarchief: = Archives générales du Royume, 2012, pp. 239-256.
 • The concept of progress in the teaching of history : some observations from Slovenian textbooks. V: SHIBA, Nobuhiro (ed.), GABRIČ, Aleš (ed.), SUZUKI, Kenta (ed.), LAZAREVIĆ, Žarko (ed.). School history and textbooks: a comparative analysis of history textbooks in Japan and Slovenia, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2013, str. 205-217.