Metodologija empiričnega dela v humanistiki

Cilji in kompetence

Usposobiti študenta za:
- formuliranje raziskovalnih vprašanj, iskanje virov in samostojno raziskovalno delo,
- analizo virov ter strokovne literature;
- sintezo izsledkov,
- ustrezno izbiro metodološkega pristopa.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev.

Vsebina

Predstavljen bo razvoja zgodovinopisja v 20. stoletju ter metodološka in epistemološka vprašanja, ki so bila predmet poglobljene razprave. Pomembno mesto pri izvedbi predmeta bo namenjeno praktični predstavitvi kvalitativnih in kvantitativnih metodoloških pristopov, ki jih bodo študenti nato uporabili pri seminarju in samostojnem raziskovalnem delu. Pri kvantitativnih metodah bo v ospredju področje demografije (vrste virov, nabor in analiza podatkov predmoderne in moderne populacijske statistike). Pri kvalitativnih metodah bo glede na interes študentov poudarek na klasičnih arhivskih virih, virih za ustno zgodovino ali na drugih vrstah virov (ilustracije, fotografije).

Predvideni študijski rezultati

Študenti pridobijo:
- pregled nad razvojem zgodovinopisja in raziskovalnih pristopov,
- pregled nad vrstami virov in zbiranjem gradiva za proučevanje zgodovine,
- pregled nad organizacijo arhivske službe v Sloveniji in sosednjih državah.
Študenti znajo:
- uporabiti kvalitativne in metodološke pristope pri samostojnem delu,
- analizirati gradivo,
- formulirati raziskovalna vprašanja,
- razrešiti posamezne metodološke in epistemološke probleme.

Temeljna literatura in viri

  • Burke, Peter (1993), Revolucija v francoskem zgodovinopisju: Anali 1929–89. Ljubljana, Škuc, (izbrana poglavja) Katalog
  • Burke, Peter (2001), Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, London, Reaktion Books, (izbrana poglavja) Katalog
  • Hudson, Pat (2000), History by Numbers: An Introduction to Quantitative Approaches, Bloomsbury, Hodder Arnold Publication, (izbrana poglavja) Katalog E-gradivo
  • Malačič, Janez (2006), Demografija. Teorija, analiza, metode in modeli, Ljubljana, Copis, (izbrana poglavja)
  • Thompson, Paul (2000), The Voice of the Past. Oral History, Oxford University Press, (izbrana poglavja).Katalog E-gradivo
  • Primerki kvalitativnih in kvantitativnih arhivskih, časopisnih in terenskih virov, strokovni internetni viri.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in ustni izpit. 30 % / 70 %

Reference nosilca

1) Kalc A., “In this way we can feel closer”: audio letters between Australia and Trieste/Trst, Studia Historica Slovenica, 2015, št. 1, str. 201–220,
2) Kalc A., Poročne matične knjige kot vir za preučevanje dinamičnih in strukturnih vidikov urbanih migracij. Povijesni prilozi, 2015, god. 34, 49, str. 315–329,
3) Kalc A. (D. Žerjal), Il dovere della memoria: una testimonianza sull'antifascismo sloveno nella Venezia Giulia, (Collana Centro Gasparini). Gradisca d'Isonzo: Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "Leopoldo Gasparini"; Gorizia: Fondazione, Sklad Dorče Sardoč, 2011, 159 str.,
4) Kalc A., Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju: priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenih sprememb, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Trst: Narodna in študijska knjižnica, 2008, 344 str.,
5) Kalc A., Demografija mest pred moderno statistiko, s posebnim poudarkom na 18. stoletju in vprašanju urbanega priseljevanja. Acta Histriae, 2006, let. 14, št. 2, str. 363–392.