Temeljne zgodovinske znanosti

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je priprava študentov na samostojno delo z originalnimi zgodovinskimi viri ter njihovo vrednotenje
Pri tem predmetu študentje razvijajo predvsem naslednje kompetence:
• branje srednjeveških latinskih pisav,
• poznavanje strukture in funkcije različnih zgodovinskih virov,
• poznavanje različnih zgodovinskih koledarskih sistemov,
• spoznavanje načinov in metodologije objavljanja zgodovinskih virov, pridobivanje in uporaba digitaliziranih zgodovinskih virov ter
• objavljanje prispevkov v domačih in tujih revijah.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se po vertikali navezuje na znanja, ki so jih študenti pridobili v prvih dveh letnikih, pogoj za uspešno vključitev v delo je obvladovanje izbirnega tujega jezika (nemščine ali latinščine). Po horizontali se povezuje predvsem s predmeti Arhivistika, Kultura fevdalne družbe, Kulturna zgodovina slovenskega prostora in ostalimi predmeti, v katerih se študentje vsebinsko ukvarjajo s problematiko novejše in sodobne zgodovine.

Vsebina

Namen predmeta je seznanitev študentov tako s klasičnimi pomožnimi zgodovinskimi vedami, kot tudi s splošnimi vedami, ki so pomembne za proučevanje in pisanje o zgodovini. Zgodovinar mora za to, da lahko proučuje celotno človeško zgodovino obvladati tako klasične pomožne zgodovinske vede, kot tudi splošne vede. Poleg tega je koristno, da se zgodovinar seznani tudi s problemi periodizacije zgodovine in delitve zgodovinske snovi. Študente bomo v okviru tega predmeta seznanili tudi z načinom pisanja člankov za domačo in tujo znanstveno periodiko.

Med klasične pomožne zgodovinske vede sodijo:
• latinska paleografija – teoretični problemi in vaje iz branja dokumentov;
• diplomatika – spoznavanje temeljnih načel ter relevantnih vrst javnih in zasebnih dokumentov, njihove strukture in zakonitosti;
• kronologija – koledarski sistemi srednjeevropskega in mediteranskega prostora;
• osnove heraldike in sfragistike;
• historična metrologija – sistemi utežnih, dolžinskih, prostorninskih in ostalih mer v slovenskem prostoru;
• historična topografija – priročniki in temeljni viri ter načini identifikacije toponimov v zgodovinskih virih;
• ekdotika – načini in metodologija objavljanja zgodovinskih virov.

Poleg tega so za proučevanje problematike novejše in sodobne zgodovine pomembna tudi področja:
• historična geografija,
• socialna geografija,
• statistika,
• kartografija,
• informatika,
• branje zapisnikov parlamentov.

Študentje se bodo poleg tega seznanili še z delom pomembnejših slovenskih zgodovinarjev po drugi svetovni vojni (po obdobjih, ki so jih raziskovali) ter s formalno in dejansko organiziranostjo raziskovanja zgodovine v republiki Slovenije, to je z institucijami, v katerih se zgodovina proučuje, programskimi raziskovalnimi skupinami in projekti.

Predvideni študijski rezultati

Študenti so sposobni uporabljati originalne zgodovinske vire pri zgodovinskih raziskavah vseh obdobjih slovenske in obče zgodovine; prebrati besedilo v stari pisavi ter v slovenskem in tujem jeziku, datirati dokument, ga analizirati (razbrati njegovo funkcijo in strukturo, določiti vrednost oz. relevantnost za dotično raziskavo) in ga umestiti v širši vsebinski kontekst.

Temeljna literatura in viri

 • Stipišić, Jakov. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji in praksi. Zagreb: Školska knjiga, 1972, 1985. Katalog
 • Novak, Viktor. Latinska paleografija. Beograd: Naučna knjiga, 1952, 21981, 31991. Katalog
 • Kos, Dušan. Pismo, pisava, pisar. Prispevek k zgodovini kranjskih listin do l. 1300. Gradivo in razprave 14. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1994. E-gradivo
 • Capelli, Adriano. Lexicon Abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specilamente del medio evo. Milano: Ulrico Hoepli, 1899 (in še več izdaj do 1999). E-gradivo
 • Erben, W., L. Schmitz-Kallenberg in O. Redlich. Urkundenlehre I (Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre; Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters). III. (Die Privaturkunden des Mittelalters). Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte IV. München – Berlin; Oldenbourg , 1907, 1911.
 • Štih, Peter. Začetki in razmah listinskega pismenstva na ozemlju Slovenije do konca 11. stoletja.Zgodovinski časopis 57 (2003) , str. 279–290. E-gradivo
 • Grotefend, Hermann. Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.Hannover: Hahnsche Buchhaltung, 1891 (in še več izdaj do 2007). E-gradivo
 • Otorepec, Božo. Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1988. Katalog
 • Vilfan, Sergij. Prispevek k zgodovini mer na Slovenskem s posebnim ozirom na ljubljansko mero (16. – 19. stoletje). Zgodovinski časopis 8 (1954), str. 27–86. E-gradivo
 • Vilfan, Sergej. Temelji in razvoj denarnih sistemov v slovenskih deželah do 17. stoletja. Zgodovinski časopis 40 (1986), str. 397–412. E-gradivo
 • Trapp, Wolfgang. Kleines Hanbuch der Masse, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung. Stuttgart: Reclam, 31992.
 • Grafenauer, Bogo: Struktura in tehnika zgodovinske vede: uvod v študij zgodovine. Ljubljana : Filozofska fakulteta, 1980
 • Luthar, Oto: Zgodovina historične misli. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Katalog Katalog

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga 70 % in ustni izpit 30 %. Seminarska naloga je pogoj za opravljanje izpita.

Reference nosilca

Dr. Matjaž Klemenčič (1955) je redni profesor v.p. na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru, kjer je poučeval neevropsko, evropsko, gospodarsko in slovensko zgodovino, uvod v študij zgodovine in zgodovino migracij. Zgodovino migracij je poučeval tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Fakulteti za humanistične študije na Colorado State University.

Bil je znanstveni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kjer je v letih 2001 do 2009 bil tudi predsednik znanstvenega sveta. Od srede osemdesetih let 20. stoletja do leta 1992 in v letu 1999 je bil predstojnik oddelka za zgodovino na Pedagoški oz. Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Na doktorskem programu Zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Ameriške študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani poučuje zgodovino ZDA in je mentor številnim doktorskim študentom.

Še vedno je član programske skupine Manjšinske in etnične študije ter slovensko narodno vprašanje in član projektne skupine Politična participacija narodnih manjšin in njihovih pripadnikov: primerjalna študije politične participacije slovenske skupnosti v sosednjih državah Republike Slovenije na Inštitutu za narodnostna vprašanja.

Bil je mentor pri devetih zaključenih doktoratih. Je avtor štirih in soavtor osmih znanstvenih monografij in več kot stotih znanstvenih člankov, v katerih razpravlja o germanizaciji zgodovine razpadanja SFRJ in nastajanja samostojne slovenske države. Omenjene članke in knjige je objavil v uglednih publikacijah v številnih evropskih državah in ZDA. Je Zoisov nagrajenec. Kot gostujoči predavatelj je predaval na številnih univerzah v Evropi, ZDA in Kanadi.

Bibliografija (izbor) /Bibliography (selection)
KLEMENČIČ, Matjaž, MRĐENOVIĆ, Milan. Odmevi Adamičevega dela Vrnitev v rodni kraj (The Native's Return) v ameriškem časopisju. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 15, št. 1, str. 220-232.
KLEMENČIČ, Matjaž. Vloga pripadnikov slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah in slovenskih izseljencev v osamosvajanju Slovenije. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27, št. 4, str. 731-742. ILEMENČIČ, Matjaž. Jožef Frančišek Buh - misijonar, župnik in organizator med slovenskimi priseljenci v Minnesoti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 687-704.
KLEMENČIČ, Matjaž. The reactions of immigrants from the South Slavic lands and their descendants in the USA to the dissolution of Yugoslavia (1989-1993). Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2011, [št.] 33, str. 37-53.
KLEMENČIČ, Matjaž, ZUPANČIČ, Jernej. The effects of the dissolution of Yugoslavia on the minority rights of Hungarian and Italian minorities in the Post-Yugoslav states. Nationalities papers : the journal of nationalism and ethnicity. 2004, letn. 32, št. 4, str. 853-896, tabele, grafikoni, zvd.
ČIŽMIĆ, Ivan, KLEMENČIČ, Matjaž. Croatian and Slovene missionaries as inventors and explorers of the American West and Midwest. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2002, god. 11, br. 4/5, str. 761-783.
KLEMENČIČ, Matjaž. Slovenska izseljenska zgodovina kot del slovenske nacionalne zgodovine : inavguralno predavanje ob izvolitvi v naziv rednega profesorja na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 8. 4. 1998. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 1998, letn. 52, št. 2, str. 175-193. 5
KLEMENČIČ, Matjaž. To Fellow Americanists: A Letter from Slovenia. The journal of American history. 80 (1993), 3 ; str. 1031-1034.
KLEMENČIČ, Matjaž, MRĐENOVIĆ, Milan. Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, [št.] 51, str. 77-94.
KLEMENČIČ, Matjaž, HAZEMALI, David, HRŽENJAK, Matevž. Slovenska župnija presvetega Srca Jezusovega v Barbertonu, Ohio, skozi zgodovino = The history of the Slovene parish of the Sacred Heart of Jesus in Barberton, Ohio. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 79, št. 2, str. 505-520, ilustr.
KLEMENČIČ, Matjaž. Primerjalni pogled na slovenski manjšinski stvarnosti v Avstriji in Italiji ter na historiografsko obravnavo obdobja od konca prve svetovne vojne do sedemdesetih let 20. stoletja v slovenski historiografiji. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 20, št. 4, str. 747-764.
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
KLEMENČIČ, Matjaž, KLEMENČIČ, Vladimir. La region frontaliere Nord-Adriatique en Italie, Croatie et Slovenie : son rôle dans le passé et dans le processus d'intégration européenne. V: SANGUIN, André-Luis (ur.), FONTANEL, Colette (ur.). Mare nostrum : dynamiques et mutations géopolitiques de la Méditerranée. Paris: L'Harmattan, cop. 2000. Str. 287-295, ilustr. Collection Géographie et Cultures, Série Culture et politique.
KLEMENČIČ, Matjaž. Gnili kompromis iz leta 2011 - izpolnitev 7. člena ADP?!. V: AJLEC, Kornelija (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.), REPE, Božo (ur.). Nečakov zbornik : procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 583-601, ilustr. Historia, 25.
KLEMENČIČ, Matjaž. The international community and the FRY/belligerents, 1989-1997. V: INGRAO, Charles W. (ur.), EMMERT, Thomas Allan (ur.). Confronting the Yugoslav controversies : a scholars' initiative. 2nd ed. West Lafayette (Indiana): Purdue University Press; Washington (D. C.): United States Institute of Peace Press, cop. 2013. Str. 155-201. Central European studies.
KLEMENČIČ, Matjaž. Migrations in history. V: ISAACS, Ann Katherine (ur.). Immigration and emigration in historical perspective. Pisa: Edizioni Plus, cop. 2007. Str. [28]-54. Migration, 1.
KLEMENČIČ, Matjaž, MRĐENOVIĆ, Milan, ŠERUGA, Tadej. Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA : študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. 486 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 140.
KLEMENČIČ, Matjaž, ŠERUGA, Tadej. Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 426 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 132.
KLEMENČIČ, Matjaž, MAVER, Aleš. Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 274 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 124.
KLEMENČIČ, Matjaž. Zgodovina skupnosti slovenskih Američanov v Pueblu, Kolorado. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2011. 353 str., ilustr., tabele. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 79, Ethnicity, 13.
KLEMENČIČ, Matjaž, KLEMENČIČ, Vladimir. Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik : zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva; = Klagenfurt; Laibach; Wien: Hermagoras, cop. 2010. 666 str., ilustr., zvd.
KLEMENČIČ, Matjaž, ŽAGAR, Mitja. The former Yugoslavia's diverse peoples : a reference sourcebook. Santa Barbara, Ca.: ABC-CLIO, 2004. XX, 426 str., ilustr. Ethnic diversity within nations.
KLEMENČIČ, Matjaž. Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado, in v San Franciscu, Kalifornija. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 1999. 509 str., [8] str. barvnih pril., ilustr.
KLEMENČIČ, Matjaž. Slovenes of Cleveland : the creation of a new nation and a new world community Slovenia and the Slovenes of Cleveland, Ohio. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba; Ljubljana: Scientific Institute of the Faculty of Arts, 1995. XXIV, 414 str., ilustr. Seidl's set of books, book 14.

Več gl./For more look: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20221216_092439_08423.html